Structural aspects

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Tikra narystė

· Reikalaujama, kad būtų tikras narystės ryšys su partijomis ar organizacijomis narėmis. Tikras narystės ryšys yra, inter alia, jei partijos arba organizacijos narės turi visas teises ir pareigas, pvz., susijusias su balsavimu, dalyvavimu ir galimybe susipažinti su dokumentais.

· Be to, norint užtikrinti tikrą narystės ryšį, reikia mokėti atitinkamą narystės mokestį. Kol toks narystės mokestis nesumokamas, reikia įrodyti, kad partija narė ar organizacija narė iš tikrųjų ir akivaizdžiai dalyvavo registracijos prašytojo veikloje.

· Siekdama nustatyti tikrą narystę Europos politinėse partijose, Institucija taip pat gali patikrinti, ar nėra aiškaus neatitikimo tarp pareiškėjo, siekiančio būti Europos politine partija, politinės programos ir kurios nors iš jo narių politinės programos.

Europos politinės partijos ir su ja susijusio Europos politinio fondo atskyrimas

 • Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 3 straipsnio 3 dalį turi būti užtikrintas kiekvienos Europos politinės partijos ir su ja susijusio Europos politinio fondo atitinkamo kasdienio administravimo bei valdymo struktūrų ir finansinių sąskaitų atskyrimas.

 • Kalbant apie atitinkamas valdymo struktūras, tai visų pirma reiškia, kad abiejų organizacijų valdymo organai turi būti ne tik formaliai atskiri, bet ir struktūriškai pajėgūs praktiškai priimti valdymo sprendimus nepriklausomai vienas nuo kito.

  • Šiuo atžvilgiu reikia įvertinti, be kita ko, sprendimų priėmimo procedūras, numatytas abiejų organizacijų įstatuose arba įgyvendinimo nuostatose, visų pirma kiek tai susiję su pareigūno balsavimo teisių abiejų organizacijų valdymo organuose ir visų jam tiesiogiai suteiktų vykdomųjų įgaliojimų palyginimu.

  • Taigi reikėtų užkirsti kelią atitinkamo asmens galimybei savo iniciatyva ir neprašant, kad vienos iš organizacijų valdymo organas pritartų balsų dauguma, primesti tai organizacijai sprendimą, kurį priėmė atitinkama kita organizacija arba kuris buvo priimtas jos vardu. Todėl su numatomomis atitinkamo asmens pareigoms susieti konkretūs pavadavimo įgaliojimai gali turėti papildomos reikšmės.

  • Kalbant apie atitinkamą kasdienę valdymo veiklą, neleidžiama, kad darbuotojai visiškai sutaptų. Dalinio sutapimo atveju Institucija patikrins, ar vis dėlto užtikrinamas pakankamas abiejų subjektų veiklos autonomijos lygis.

Apsaugos nuo užsienio subjektų kišimosi priemonės

 • Remiantis Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalimi, taip pat Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 1 punktu, 2 straipsnio 4 punktu, 3 straipsnio 1 dalies b punktu ir 3 straipsnio 2 dalies e punktu, turi būti daromas tam tikras skirtumas tarp ES ir ne ES piliečių ar subjektų, jiems palaikant santykius su Europos politinėmis partijomis ar Europos politiniais fondais. Reikia atsargiai vertinti ne tik įnašų ir dovanojimo pasekmes, bet ir ne ES piliečių ar subjektų dalyvavimo Europos politinių partijų ir fondų valdymo struktūrose mastą.

 • Visų pirma turi būti užtikrinta, kad ES pilietybės neturintys asmenys arba ne ES subjektai, veikdami individualiai ar kolektyviai, negalėtų:

  • imtis veiksmų prieš balsuojančių ES piliečių arba Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo valdymo organų narių daugumą

  • arba juos blokuoti.