Registrované nadácie

Zoznam registrovaných európskych politických nadácií

Nasledujúce dokumenty obsahujú mená a štatúty všetkých registrovaných európskych politických nadácií, ako aj dokumenty pripojené k ich žiadosti o registráciu.


Register európskych politických nadácií

Podľa článku 7 nariadenia č. 1141/2014 a článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 úrad spravuje register európskych politických strán a európskych politických nadácií a vydáva štandardné výpisy. Fyzické a právnické osoby si môžu vyžiadať štandardné výpisy z registra tak, že napíšu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu a vyplnia jednoduchý formulár žiadosti (pripojený nižšie). Štandardné výpisy sa poskytnú do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Úrad môže inštitúciám a orgánom Únie, orgánom a súdom členských štátov na požiadanie poskytnúť osvedčenie informácií obsiahnutých v štandardných výpisoch. Takéto osvedčenie môže poskytnúť aj fyzickým alebo právnickým osobám, ak je to potrebné na právne alebo administratívne postupy a po predložení riadne odôvodnenej žiadosti Ak chcete získať osvedčenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov pre štandardné výpisy a vyplňte formulár odôvodnenej žiadosti (pripojený nižšie). Vydanie osvedčenia môže trvať dlhšie ako 10 pracovných dní v závislosti od predmetu žiadosti.