Právny základ

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Článkom 6 ods.1 nariadenia č. 1141/2014 sa zriaďuje Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie. Úrad má právnu subjektivitu. Je nezávislý a svoje úlohy vykonáva v plnom súlade s nariadením č. 1141/2014.

Úrad rozhoduje o registrácii a zrušení registrácie európskych politických strán a európskych politických nadácií v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v nariadení č. 1141/2014. Úrad okrem toho pravidelne preveruje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej spĺňajú podmienky registrácie a ustanovenia týkajúce sa riadenia uvedené v nariadení č. 1141/2014.

Úrad spravuje register európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Zároveň preveruje, či európske politické strany a európske politické nadácie plnia povinnosti stanovené v nariadení č. 1141/2014 vrátane povinností týkajúcich sa darov, príspevkov a využívania finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Finančné prostriedky európskych politických strán nesmú byť použité na priame ani nepriame financovanie iných politických strán, najmä nie vnútroštátnych strán alebo kandidátov.

Finančné prostriedky európskych politických nadácií sa nesmú používať na iný účel ako na financovanie plnenia ich úloh a pokrytie výdavkov, ktoré sú priamo spojené s cieľmi stanovenými v ich štatúte. Predovšetkým sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie volieb, politických strán alebo kandidátov, či iných nadácií.

Finančné prostriedky európskych politických strán a európskych politických nadácií sa nesmú použiť na financovanie referendových kampaní.

Vo svojich rozhodnutiach úrad plne zohľadňuje základné právo na slobodu združovania a potrebu zabezpečiť pluralitu politických strán v Európe.

Úrad zastupuje riaditeľ, ktorý v jeho mene prijíma všetky rozhodnutia.

Verejné obstarávanie

Zmluvy úradu - podliehajú pravidelnej aktualizácii.

Ochrana osobných údajov

Úrad zhromažďuje a spracúva osobné informácie len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh orgánu Únie (ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií).

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete v tejto dokumentácii: