Zákazy priameho a nepriameho financovania

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

· Nepriame financovanie existuje v prípadoch, keď vnútroštátna politická strana alebo kandidát získa finančnú výhodu, okrem iného tým, že sa vyhne výdavkom, ktoré by musela vynaložiť, a to aj vtedy, keď sa priamo neprevedú žiadne finančné prostriedky" (MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).

· S cieľom posúdiť, či existuje nepriame financovanie, sa úrad opiera o celý rad prvkov, ako sú prvky týkajúce sa obsahu financovaného opatrenia, ako aj o geografické a časové prvky (pozri MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).

· Na preukázanie existencie nepriameho financovania stačí vychádzať z „dostatočne konkrétneho, presného a konzistentného súboru nepriamych dôkazov" (rozsudok ACRE/Parlament, T-107/19).

Spoločné činnosti

 • Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 spoločné činnosti európskych politických strán alebo európskych politických nadácií s partnermi na vnútroštátnej úrovni ako také nezakazuje. Najmä komunikácia s verejnosťou iniciovaná partnerom na vnútroštátnej úrovni na účely činností európskej politickej strany alebo nadácie môže byť účinným prostriedkom ako upozorniť na európske politiky a politické otázky. Napriek tomu však treba vždy dodržiavať zákazy financovania stanovené v článku 22 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.


 • V prípade spoločnej činnosti európskej politickej strany a inej politickej strany, najmä strany na vnútroštátnej úrovni, by nadmerný podiel európskej politickej strany na financovaní takejto činnosti mohol predstavovať tzv. nepriame financovanie, ktoré je zakázané podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.


 • V prípade spoločnej činnosti európskej politickej nadácie a inej politickej strany alebo nadácie, by nadmerný podiel európskej politickej nadácie na financovaní takejto činnosti mohol predstavovať tzv. nepriame financovanie, ktoré je zakázané podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

 • Pri posudzovaní toho, či ide o možné nepriame financovanie strany alebo nadácie na vnútroštátnej úrovni, sa podľa tohto ustanovenia musí zohľadniť niekoľko faktorov, ako napríklad:

  • dôsledné zviditeľňovanie európskej politickej strany alebo nadácie;;

  • úroveň zapojenia európskej politickej strany alebo nadácie do príslušnej činnosti v porovnaní so zapojením vnútroštátnej strany alebo nadácie. Pri posudzovaní zapojenia sa berie do úvahy celkový kontext činnosti, rozsah, obsah, ciele, cieľová skupina (alebo cieľové skupiny), motivácia a potenciálny prínos tejto činnosti k úspechu vnútroštátnej strany vo vnútroštátnych voľbách (pozri tiež rozsudok MENL/Parlament, T-829/16, bod 83 a nasl.);

  • podiel európskej politickej strany alebo nadácie na spolufinancovaní by mal realisticky zodpovedať celkovému zapojeniu európskej politickej strany/nadácie v porovnaní so zapojením vnútroštátnej strany do konkrétnej činnosti (pozri tiež rozsudok MENL/Parlament, T-829/16, bod 89).

Kandidát

 • Pokiaľ ide o kandidátov, v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa vyžaduje individuálne posúdenie toho, či európska politická strana poskytla „kandidátovi" „priame alebo nepriame financovanie".

 • Relevantné kritériá, podľa ktorých sa osoba považuje za „kandidáta", zahŕňajú:

  • to, či existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že osoba v čase činnosti európskej politickej strany, na ktorej sa daná osoba zúčastňuje, kandiduje vo voľbách, najmä vzhľadom na verejné vyhlásenia, ako aj na proces nominácie kandidátov v danej strane a/alebo členskom štáte a

  • časový úsek medzi činnosťou, na ktorej sa táto osoba zúčastňuje, a voľbami.
 • Osoby, ktoré sa predtým uchádzali o volenú funkciu (bez ohľadu na to, či boli skutočne zvolené), už nie sú „kandidátom" uvedeným v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 na účely povolebnej činnosti, pokiaľ v tom čase nie sú kandidátmi na opätovné zvolenie alebo sa neuchádzajú o inú volenú funkciu na základe uvedených kritérií.

 • Treba pripomenúť, že článok 22 ods. 1 nariadenia sa môže uplatňovať z iných dôvodov, a to aj v prípade, že v čase vykonávania činnosti neexistuje „kandidát", napr. preto, že pri činnosti, ktorú platí európska politická strana, (už) zvolený zástupca členskej strany zviditeľňuje túto členskú stranu a vytvára jej obsah na úkor európskej politickej strany (v tejto súvislosti pozri vyššie všeobecné usmernenie k spoločným činnostiam).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.