Registrované strany

Zoznam registrovaných európskych politických strán

Nasledujúce dokumenty obsahujú mená a štatúty všetkých registrovaných európskych politických strán, ako aj dokumenty pripojené k ich žiadosti o registráciu.

Výsledky posledných volieb do Európskeho parlamentu nájdete tu.


"PPE je politickou rodinou stredových a stredopravicových strán v Európe. V centre nášho presvedčenia je človek. Naše kroky sú založené na zásadách spravodlivosti a spoločného blaha, solidarity a zodpovednosti. Obhajujeme silnú Európsku úniu založenú na pluralitnej demokracii, sociálnom trhovom hospodárstve a environmentálnej udržateľnosti. "

"Strana európskych socialistov združuje socialistické, sociálno-demokratické, robotnícke a demokratické strany Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Nórska. Spoločne so stranami, ktoré sú k nám pridružené alebo majú štatút pozorovateľa, presadzujeme naše spoločné hodnoty – sociálnu spravodlivosť, rovnosť a blahobyt spoločnosti – a bojujeme za progresívnu, spravodlivú, slobodnú a udržateľnú Európu."

Naša liberálna vízia je založená na slobodnom, demokratickom, podnikateľskom, udržateľnom a zjednotenom kontinente, ktorý je otvorený svetu. Európske hodnoty sú liberálne hodnoty. Tento manifest je naším záväzkom chrániť základné hodnoty uprostred rastúcich protiliberálnych síl, posilniť vedúcu a prosperujúcu Európu a budovať liberálnejšiu Európu pre všetkých.

"Európska demokratická strana (EDS) spája politické strany a poslancov Európskeho parlamentu, ktorí chcú Úniu bližšiu k svojim občanom Sme nadnárodné politické hnutie odhodlané budovať európsku demokraciu založenú na spoločných hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania, pričom hrdo potvrdzuje svoju kultúru vo svete zajtrajška."

"Európska strana zelených sa stavia za politickú, sociálnu a hospodársku transformáciu založenú na hodnotách environmentálnej zodpovednosti, sociálnej spravodlivosti, inklúzie, rozmanitosti a mieru. Spolu s našimi členskými stranami presadzujeme politiky a opatrenia zamerané na boj proti klimatickým zmenám a rastúcim sociálnym nerovnostiam a zároveň investujeme do budovania ekologickejšej, bezpečnejšej a zodpovednejšej Európy, ktorá na nikoho nezabúda. "

"Európska slobodná aliancia (ALE) presadzuje právo na demokratické sebaurčenie a podporuje snahy národov zvoliť si vlastnú politickú budúcnosť vrátane nezávislosti, väčšej autonómie alebo jazykového a kultúrneho uznania menšín. ALE sa usiluje o európsku jednotu v rozmanitosti na základe zásady subsidiarity a sociálnej spravodlivosti."

" Spájajú nás naše stredopravicové hodnoty. Strana ECR je oddaná slobode jednotlivca, národnej suverenite, parlamentnej demokracii, súkromnému vlastníctvu, obmedzenej vláde, voľnému obchodu, rodinným hodnotám a decentralizácii moci. Spolu s víziou reformovanej Európskej únie sú tieto hodnoty základom našej politiky."

"Zjednocujeme na európskom kontinente demokratické strany alternatívnej a progresívnej ľavice, ktorým ide o dôslednú transformáciu dnešných sociálnych pomerov na nekonfliktnú a sociálne spravodlivú spoločnosť založenú na rozmanitosti našej situácie, histórie a na našich spoločných hodnotách. Viac informácií nájdete na stránke https://www.european-left.org/manifesto/"

"Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) je jedinou európskou politickou stranou, ktorá výslovne propaguje kresťanské hodnoty v európskej politike. Zameriava sa na týchto sedem hlavných oblastí: ľudská dôstojnosť, zdravé rodiny, hospodárstvo, z ktorého majú prospech ľudia aj planéta, sloboda, bezpečnosť a stabilita, boj proti modernému otroctvu, reforma EÚ a zachovanie kresťanskej kultúry a dedičstva."

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Zhrnutia politických programov, ktoré sú tu uvedené, vypracúvajú európske politické strany len na informačné účely. Oficiálny politický program je program uvedený v stanovách príslušnej strany v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie nezodpovedá za obsah politických programov európskych politických strán.

Register európskych politických strán

Podľa článku 7 nariadenia č. 1141/2014 a článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 úrad spravuje register európskych politických strán a európskych politických nadácií a vydáva štandardné výpisy. Fyzické a právnické osoby si môžu vyžiadať štandardné výpisy z registra tak, že napíšu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu a vyplnia jednoduchý formulár žiadosti (pripojený nižšie). Štandardné výpisy sa poskytnú do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Úrad môže inštitúciám a orgánom Únie, orgánom a súdom členských štátov na požiadanie poskytnúť osvedčenie informácií obsiahnutých v štandardných výpisoch. Takéto osvedčenie môže poskytnúť aj fyzickým alebo právnickým osobám, ak je to potrebné na právne alebo administratívne postupy a po predložení riadne odôvodnenej žiadosti Ak chcete získať osvedčenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov pre štandardné výpisy a vyplňte formulár odôvodnenej žiadosti (pripojený nižšie). Vydanie osvedčenia môže trvať dlhšie ako 10 pracovných dní v závislosti od predmetu žiadosti.