Registrirane fundacije

Seznam registriranih evropskih političnih fundacij

Naslednji dokumenti vsebujejo imena in statute vseh registriranih evropskih političnih fundacij, pa tudi dokumentacijo, predloženo v sklopu vloge za registracijo.

Register evropskih političnih fundacij

Organ v skladu s členom 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 in člena 3 Delegirane uredbe Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 vodi register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter zagotavlja standardne izpiske. Fizične in pravne osebe lahko zaprosijo za standardne izpiske iz registra, tako da pišejo na spodaj navedeni elektronski naslov in izpolnijo osnovni obrazec (povezava spodaj). Standardne izpiske bodo prejele v 10 delovnih dneh po prejemu zahtevka.

Organ lahko izda tudi potrdilo o informacijah iz standardnih izpiskov za institucije in organe Unije ter organe in sodišča držav članic, na podlagi predložitve ustrezno utemeljenega zahtevka pa tudi za fizične in pravne osebe, če je to potrebno za sodne ali upravne postopke. Za pridobitev potrdila postopajte enako, kot je zgoraj opisano za standardne izpiske, in izpolnite obrazec za utemeljen zahtevek (povezava spodaj). Postopek pridobitve potrdila lahko traja več kot 10 delovnih dni, odvisno od predmeta zahtevka.