Geregistreerde stichtingen

Lijst van geregistreerde Europese politieke stichtingen

De volgende documenten bevatten de namen en statuten van alle geregistreerde Europese politieke stichtingen, evenals de met hun verzoek om registratie ingediende documenten.

Register van Europese politieke stichtingen

Krachtens artikel 7 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 en artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU, Euratom) 2015/2401 van de Commissie beheert de Autoriteit een register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en geeft zij standaarduittreksels uit het register af. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen om standaarduittreksels uit het register verzoeken door contact op te nemen via onderstaand e-mailadres en een eenvoudig verzoekformulier in te dienen (zie onderstaande link). Standaarduittreksels worden binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek verstrekt.

De Autoriteit kan de in de standaarduittreksels vervatte informatie ook certificeren voor instellingen en organen van de Unie, autoriteiten en rechtbanken in de lidstaten, alsook natuurlijke of rechtspersonen, wanneer dit nodig is voor juridische of administratieve procedures en na indiening van een naar behoren met redenen omkleed verzoek. Gelieve voor het verkrijgen van een certificaat de hierboven beschreven procedure voor standaarduittreksels te volgen en een met redenen omkleed verzoekformulier in te dienen (zie onderstaande link). Afhankelijk van het onderwerp van het verzoek kan het certificeringsproces langer duren dan tien werkdagen.