Wettelijk kader

VERORDENING (EU, EURATOM) Nr. 1141/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening nr. 1141/2014 is de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen opgericht. De Autoriteit heeft rechtspersoonlijkheid, is onafhankelijk en oefent zijn taken uit met volledige inachtneming van Verordening nr. 1141/2014.

De Autoriteit neemt besluiten inzake de registratie en de schrapping uit het register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen overeenkomstig de in Verordening nr. 1141/2014 vastgestelde procedures en voorwaarden. Voorts verifieert de Autoriteit op gezette tijden of de geregistreerde Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen aan de in Verordening nr. 1141/2014 vastgestelde voorwaarden voor registratie en bepalingen inzake goed bestuur blijven voldoen.

De Autoriteit beheert een register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

De Autoriteit verifieert ook of Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen voldoen aan een aantal andere verplichtingen van Verordening nr. 1141/2014, waaronder verplichtingen in verband met schenkingen, bijdragen en het gebruik van financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie of enige andere bron.

Financiering van Europese politieke partijen mag niet worden gebruikt voor rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van andere politieke partijen, met name niet voor nationale partijen of kandidaten.

Financiering van Europese politieke stichtingen mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van hun taken en de dekking van uitgaven die rechtstreeks met de in hun statuten beschreven doelstellingen verband houden. Deze financiering mag met name niet worden gebruikt voor rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van verkiezingen, politieke partijen of kandidaten, of andere stichtingen.

Financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen mag niet worden gebruikt voor het financieren van referendumcampagnes.

De Autoriteit houdt in haar besluiten ten volle rekening met het fundamentele recht op vrijheid van vereniging en de noodzaak van pluriformiteit van de politieke partijen in Europa.

De Autoriteit wordt vertegenwoordigd door haar directeur, die namens de Autoriteit al haar beslissingen neemt.

Overheidsopdrachten

Contracten van de Autoriteit - onderhevig aan regelmatige updates.

Bescherming van persoonsgegevens

De Autoriteit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar taken als orgaan van de Unie (die zijn vastgelegd in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen).

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen en vereisten van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Meer informatie vindt u in de onderstaande documenten: