De directeur

Pascal Schonard is jurist met Franse en Duitse universiteitsdiploma's. Hij voltooide een postdocturaalstudie aan de Franse École nationale d'administration (ENA).

Bij besluit van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 277 van 2.8.2021, blz. 145) is hij met ingang van 1 september 2021 benoemd tot directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. Voorheen werkte hij bij een advocatenkantoor, als openbaar aanklager, als ambtenaar bij het directoraat-generaal Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, bij het kabinet van de secretaris-generaal en de Juridische Dienst van het Europees Parlement.


"De Autoriteit is verantwoordelijk voor de registratie- en verificatieprocedures met betrekking tot de Europese politieke partijen en stichtingen. Zij controleert of de Europese politieke partijen en stichtingen de toepasselijke EU-verordening naleven, en besluit waar nodig sancties op te leggen in overeenstemming met de procedurele rechten.

De Autoriteit draagt bij aan het Europese politieke bewustzijn door te zorgen voor de zichtbaarheid van de documenten die zij moet publiceren.

De Autoriteit maakt deel uit van een keten van deskundige administratieve autoriteiten en vervult haar taken in samenwerking met andere instellingen en nationale autoriteiten, met name om de integriteit van de Europese verkiezingen te beschermen tegen misbruik van gegevens.

Het gemotiveerde team van de Autoriteit vervult zijn missie op onafhankelijke, efficiënte wijze met inachtneming van de politieke pluriformiteit. Aldus versterkt het de Europese democratie, beschermt het de belastingbetalers en steunt het de missie van het Europees Parlement.

Ik nodig u uit op deze pagina's kennis te maken met ons werk."

Pascal SCHONARD