Αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές ή εκκρεμούν

Αιτήσεις ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Αιτήσεις ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί ως οργάνου της Ένωσης (τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων).

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την παρακάτω τεκμηρίωση:

Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Έδρα γραφείων:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)