Κυρώσεις

Η Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, όταν δεν τηρούν τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ακόλουθη σελίδα.