Nepatenkinti arba nagrinėjami prašymai

Asmens duomenų apsauga

Institucija renka ir tvarko asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai būtina jos, kaip Sąjungos organo, užduotims (nustatytoms 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo) vykdyti.

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Išsamesnės informacijos rasite toliau pateikiamuose dokumentuose:

Dėl papildomų klausimų kreipkitės į:
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija

Pašto adresas:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Biurų vieta:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)