Hylätyt tai vireillä olevat hakemukset

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröintihakemukset

Henkilötietojen suoja

Vastuuviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen sillä unionin elimenä olevien tehtävien suorittamiseksi. Näistä tehtävistä säädetään Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten ja vaatimusten mukaisesti.

Tarkempia tietoja saa seuraavista asiakirjoista:

Seloste käsittelytoimista
Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen

Postiosoite:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Toimipaikka:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)