Η Αρχή

Η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα συγκροτήθηκε με σκοπό την καταχώριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Διαγωνισμός της ΕΕ για μαθητές και μαθήτριες 16 ετών και άνω
Κέρδισε ένα σχολικό ταξίδι για
να επισκεφθείς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με ένα προσαρμοσμένο
πρόγραμμα και μία διανυκτέρευση.
Θέμα: Η δημοκρατία ως μέρος
του DNA της ΕΕ στην καθημερινή
ζωή των πολιτών.
Προθεσμίες:
15 Σεπτεμβρίου (εγγραφή)
6 Οκτωβρίου 2023 (υποβολή)

Ο ιστότοπος της Αρχής σχεδιάζεται, αναπτύσσεται, φιλοξενείται και ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, ισχύει και για τον ιστότοπο της Αρχής η πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μέσω του δικτυακού τόπου Europarl.

Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement européen67070 Strasbourg
France