Ο Διευθυντής

Ο Pascal Schonard είναι δικηγόρος, πτυχιούχος πανεπιστημίων Γαλλίας και Γερμανίας. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη γαλλική Εθνική Σχολή Διοίκησης (École nationale d'administration - ENA).

Ο Pascal Schonard διορίστηκε διευθυντής της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2021, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 277, 2.8.2021, σ. 145). Στο παρελθόν εργάστηκε σε δικηγορική εταιρεία, ως εισαγγελέας, ως διοικητικός υπάλληλος στις Γενικές Διευθύνσεις Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα και στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Αρχή διενεργεί διαδικασίες καταχώρισης και ελέγχου σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ και, κατά περίπτωση, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα δικονομικά δικαιώματα.

Η Αρχή συμβάλλει στην πολιτική ευαισθητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας την προβολή της τεκμηρίωσης
που υποχρεούται να δημοσιεύει.

Η Αρχή αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας αρμόδιων διοικητικών αρχών και εκτελεί τα καθήκοντά της σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα καθώς και με εθνικές αρχές --μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών από περιπτώσεις κατάχρησης
και παραβίασης δεδομένων.

Η δυναμική ομάδα της Αρχής εκτελεί την αποστολή αυτή ανεξάρτητα, αποτελεσματικά και με σεβασμό του πολιτικού πλουραλισμού. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύει την ευρωπαϊκή δημοκρατία, προστατεύει τους φορολογούμενους και στηρίζει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σας προσκαλώ να ανακαλύψετε το έργο μας σε αυτές τις σελίδες».

Pascal SCHONARD