Zavrnjene in nerešene vloge

Varstvo osebnih podatkov

Organ zbira in obdeluje osebne podatke le v obsegu, potrebnem za izvajanje nalog, ki jih ima kot organ EU (in ki so določene v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014 z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij).

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami in zahtevami Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Podrobnejše informacije so na voljo v spodnji dokumentaciji:

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na:
Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

Poštni naslov:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Pisarne:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)