Δωρεές και συνεισφορές

Οι κατάλογοι δίνουν πληροφορίες σχετικά με δωρεές και συνεισφορές (όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014) που έχουν όντως γίνει δεκτές από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σε σχέση με τα συγκεκριμένα έτη αναφοράς που δηλώνονται. Από την άλλη, δεν περιλαμβάνουν απλές απαιτήσεις (δηλαδή δικαιώματα πληρωμής) των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχοι πίνακες θα επικαιροποιηθούν εάν πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο πληρωμή που αντιστοιχεί σε απαίτηση, με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργεί η Αρχή για το έτος στο οποίο πρέπει να καταλογιστεί η πληρωμή. Οι δωρεές που σημειώνονται με αστερίσκο (*) υπόκεινται επί του παρόντος σε πρόσθετο έλεγχο από την Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του παρόντος ιστοτόπου.

2024

Δωρεές για το οικονομικό έτος 2024

Έως τις 5 Δεκεμβρίου 2023 έπρεπε να αναφέρονται αμέσως μόνο δωρεές άνω των 12 000 EUR. Από τις 6 Δεκεμβρίου 2023 (6 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές) τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα πρέπει να αναφέρουν όλες τις δωρεές (και κάτω των 12 000 EUR) σε εβδομαδιαία βάση. Με την επιφύλαξη των ελέγχων συμμόρφωσης και των εφαρμοστέων περιορισμών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η Αρχή τα δημοσιεύει εδώ το συντομότερο δυνατόν, συνήθως εντός μίας εβδομάδας από την ενημέρωσή τους.

2023

Δωρεές για το οικονομικό έτος 2023

Έως τις 5 Δεκεμβρίου 2023 έπρεπε να αναφέρονται αμέσως μόνο δωρεές άνω των 12 000 EUR. Από τις 6 Δεκεμβρίου 2023 (6 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές) τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα πρέπει να αναφέρουν όλες τις δωρεές (και κάτω των 12 000 EUR) σε εβδομαδιαία βάση. Με την επιφύλαξη των ελέγχων συμμόρφωσης και των εφαρμοστέων περιορισμών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η Αρχή τα δημοσιεύει εδώ το συντομότερο δυνατόν, συνήθως εντός μίας εβδομάδας από την ενημέρωσή τους.
Δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν το οικονομικό έτος 2018 δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο