Καταχωρισμένα κόμματα

Κατάσταση καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Τα παρακάτω έγγραφα περιέχουν τα ονόματα και τα καταστατικά όλων των καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, μαζί με τα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για καταχώριση.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

"Το ΕΛΚ είναι η πολιτική οικογένεια του κέντρου και της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο των πεποιθήσεών μας θέτουμε τον άνθρωπο. Οι ενέργειές μας βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και του κοινού συμφέροντος, της αλληλεγγύης και της ευθύνης. Υπερασπιζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη στην πλουραλιστική δημοκρατία, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα."

"Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα συγκεντρώνει σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, εργατικά και δημοκρατικά κόμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία. Σε συνεργασία με τα συνδεδεμένα κόμματά μας και τα κόμματα με καθεστώς παρατηρητή προωθούμε τις κοινές μας αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας και αγωνιζόμαστε για μια προοδευτική, δίκαιη, ελεύθερη και βιώσιμη Ευρώπη."

"Το φιλελεύθερο όραμά μας εδράζεται σε μια ελεύθερη, δημοκρατική, επιχειρηματική, βιώσιμη και ενωμένη ήπειρο ανοικτή στον κόσμο. Οι ευρωπαϊκές αξίες είναι φιλελεύθερες αξίες. Αυτή η διακήρυξη αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε τις θεμελιώδεις αξίες έναντι ανερχόμενων αντιφιλελεύθερων δυνάμεων, να ενισχύσουμε μια ευημερούσα Ευρώπη με ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να οικοδομήσουμε μια πιο φιλελεύθερη Ευρώπη για όλους."

" Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) συνενώνει πολιτικά κόμματα και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιθυμούν μια Ένωση εγγύτερη στους πολίτες. Ανήκουμε σε ένα διεθνικό πολιτικό κίνημα που δεσμεύεται να οικοδομήσει μια ευρωπαϊκή δημοκρατία βασισμένη στις κοινές αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της εκπαίδευσης, ενώ, ταυτόχρονα, στηρίζει με υπερηφάνεια τον πολιτισμό της στον κόσμο του μέλλοντος."

"Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα υποστηρίζει και δρα για έναν πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό με γνώμονα τις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ένταξης, της πολυμορφίας και της ειρήνης. Μαζί με τα κόμματα μέλη μας, υπερασπιζόμαστε πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή και οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, ενώ, παράλληλα, επενδύουμε στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, ασφαλούς και υπεύθυνης Ευρώπης που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο. "

"Η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (EFA) προάγει το δικαίωμα στη δημοκρατική αυτοδιάθεση και υποστηρίζει τις προσδοκίες των λαών να επιλέξουν το δικό τους πολιτικό μέλλον, καθώς και την ανεξαρτησία, τη μεγαλύτερη αυτονομία ή τη γλωσσική και πολιτιστική αναγνώριση των μειονοτήτων. Στόχος της EFA είναι η ευρωπαϊκή ενότητα στην πολυμορφία με βάση την αρχή της επικουρικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης."

"Μας ενώνουν οι κεντροδεξιές αξίες μας. Το κόμμα ECR είναι αφοσιωμένο στην ατομική ελευθερία, την εθνική κυριαρχία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, την ιδιωτική ιδιοκτησία, τον περιορισμό της κυβερνητικής εξουσίας, το ελεύθερο εμπόριο, τις οικογενειακές αξίες και την αποκέντρωση εξουσιών. Οι αξίες αυτές στηρίζουν την πολιτική μας, καθώς και το όραμά μας για μια μεταρρυθμισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση."

"Συνενώνουμε δημοκρατικά κόμματα της εναλλακτικής και προοδευτικής Αριστεράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο τα οποία μάχονται υπέρ του συνεκτικού μετασχηματισμού των σύγχρονων κοινωνικών σχέσεων σε μία ειρηνική και κοινωνικά δίκαιη κοινωνία με βάση την πολυμορφία των συνθηκών μας, τις ιστορίες μας και τις κοινές μας αξίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο https://www.european-left.org/manifesto/"

"Το Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα (European Christian Political Movement, ECPM) είναι το μόνο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που προωθεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην ευρωπαϊκή πολιτική τις χριστιανικές αξίες σε επτά σημαντικούς πολιτικούς τομείς: ανθρώπινη αξιοπρέπεια· υγιείς οικογένειες· οικονομία προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη· ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη· καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας· μεταρρύθμιση της ΕΕ και διαφύλαξη του χριστιανικού πολιτισμού και της χριστιανικής κληρονομιάς."

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα συνοπτικά πολιτικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο συντάσσονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς. Το επίσημο πολιτικό πρόγραμμα είναι αυτό που περιλαμβάνεται στο καταστατικό του αντίστοιχου κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των πολιτικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.

Μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 και το άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2401 της Επιτροπής, η Αρχή διαχειρίζεται ένα μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και εκδίδει τυποποιημένα αποσπάσματα. Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να αιτηθούν τυποποιημένων αποσπασμάτων του μητρώου επικοινωνώντας με την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και συμπληρώνοντας ένα απλό έντυπο αίτησης (κάτωθι σύνδεσμος) Τα τυποποιημένα αποσπάσματα παρέχονται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Η Αρχή μπορεί επίσης να παρέχει πιστοποίηση για τις πληροφορίες που περιέχονται στα τυποποιημένα αποσπάσματα προς τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς και προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν αυτό απαιτείται για νομικές ή διοικητικές διαδικασίες και κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένης αίτησης. Για την πιστοποίηση, παρακαλούμε ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με τα τυποποιημένα αποσπάσματα και συμπληρώστε ένα αιτιολογημένο έντυπο αίτησης (κάτωθι σύνδεσμος). Η διαδικασία πιστοποίησης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από 10 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.