Τρόπος υποβολής αίτησης

Αίτηση καταχώρισης

Οι αιτούντες που επιθυμούν να αναγνωριστούν ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Μόλις καταχωριστούν, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα απολαύουν νομικής αναγνώρισης σε όλα τα κράτη μέλη και μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την καταχώριση, υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή.

Αίτηση καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα υποβάλλεται μόνο μέσω του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο ο αιτών συνδέεται επίσημα.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

  • έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 1141/2014, συμπεριλαμβανομένης μιας τυποποιημένης επίσημης δήλωσης με τη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού αριθ. 1141/2014·
  • το καταστατικό του κόμματος ή του ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού αριθ. 1141/2014 διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραρτημάτων και, κατά περίπτωση, της δήλωσης του κράτους μέλους της έδρας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1141/2014·
  • τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει των άρθρων 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/2401 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2015 για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Μόλις υποβληθεί η αίτηση, η Αρχή την εξετάζει προκειμένου να αποφασίσει αν ο αιτών πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται για την καταχώριση.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην Αρχή ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:


Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί ως οργάνου της Ένωσης (τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων).

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την παρακάτω τεκμηρίωση: