Direktors

Pascal Schonard ir jurists, kas akadēmiskos grādus ieguvis Francijā un Vācijā. Viņš ir pabeidzis pēcdiploma studijas Valsts Administrācijas skolā (École nationale d'administration (ENA)) Francijā.

Ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas lēmumu (OV L 277, 2.8.2021., 145. lpp.) Pascal Schonard no 2021. gada 1. septembra ir iecelts par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoru. Pirms tam viņš ir strādājis advokātu birojā, par prokuroru, kā ierēdnis Eiropas Komisijas Iekšlietu un tieslietu ģenerāldirektorātā un Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra birojā un Juridiskajā dienestā.


"Iestāde veic reģistrācijas un pārbaudes procedūras, kas saistītas ar Eiropas politiskajām partijām un fondiem. Tā kontrolē to, kā Eiropas politiskās partijas un fondi ievēro piemērojamo ES regulu, un vajadzības gadījumā lemj par sankciju noteikšanu, ievērojot procesuālās tiesības.

Iestāde veicina izpratni par politiskajām norisēm Eiropas līmenī, nodrošinot tai publicējamās dokumentācijas pamanāmību.

Iestāde ir daļa no kompetento administratīvo iestāžu ķēdes un pilda savus pienākumus sadarbībā ar citām institūcijām, kā arī ar dalībvalstu iestādēm, arī lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu integritāti pret datu ļaunprātīgu izmantošanu.

Iestādes motivētā komanda šo uzdevumu veic neatkarīgi, efektīvi un ievērojot politisko plurālismu. Tādā veidā tā stiprina Eiropas demokrātiju, aizsargā nodokļu maksātājus un atbalsta Eiropas Parlamenta misiju.

Aicinu iepazīties ar mūsu darbu šajās lapās."

Pascal SCHONARD