Direktorius

Pascal Schonard yra teisininkas, išsilavinimą įgijęs Prancūzijoje ir Vokietijoje. Jis baigė pouniversitetines studijas Prancūzijos nacionalinėje viešojo administravimo mokykloje (ENA).

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimu (OL L 277, 2021 8 2, p. 145) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Pascal Schonard paskirtas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriumi. Anksčiau jis dirbo teisininkų kontoroje, prokuroru, tarnautoju Europos Komisijos Vidaus reikalų ir Teisingumo generaliniuose direktoratuose, Europos Parlamento generalinio sekretoriaus kabinete ir Teisės tarnyboje.


„Institucija taiko Europos politinių partijų ir fondų registravimo ir tikrinimo procedūras. Ji kontroliuoja, kaip Europos politinės partijos ir fondai laikosi taikomo ES reglamento, ir prireikus sprendžia dėl sankcijų, paisydama procesinių teisių.

Institucija prisideda prie politinio sąmoningumo Europos lygmeniu, užtikrindama dokumentų, kuriuos ji privalo skelbti, matomumą.

Institucija yra kompetentingų administracinių institucijų grandinės dalis ir vykdo savo pareigas bendradarbiaudama su kitomis institucijomis ir nacionalinėmis valdžios institucijomis, be kita ko, siekdama užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimai būtų sąžiningi, užkertant kelią piktnaudžiavimo duomenimis pažeidimams.

Motyvuota Institucijos komanda šią misiją vykdo nepriklausomai, veiksmingai ir atsižvelgdama į politinį pliuralizmą. Taip stiprinama Europos demokratija, apsaugomi mokesčių mokėtojai ir remiama Europos Parlamento misija.

Kviečiu susipažinti su mūsų darbu šiuose puslapiuose."

Pascal SCHONARD