Rekisteröidyt puolueet

Luettelo rekisteröidyistä Euroopan tason poliittisista puolueista

Tässä luettelossa ovat kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason poliittisten puolueiden nimet ja perussäännöt sekä rekisteröintihakemusten mukana toimitetut asiakirjat.

Edellisten Euroopan parlamentin vaalien tulokset löytyvät täältä.


"EPP on Euroopan keskustalainen ja keskustaoikeistolainen poliittinen perhe. Vakaumuksemme keskiössä on ihminen. Toimintamme pohjautuu oikeudenmukaisuuden ja yhteisen edun sekä solidaarisuuden ja vastuullisuuden periaatteisiin. Puolustamme vahvaa Euroopan unionia, joka perustuu moniarvoiseen demokratiaan, sosiaaliseen markkinatalouteen ja ympäristön kestävyyteen. "

"Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue kokoaa yhteen Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Norjan sosialistisia, sosiaalidemokraattisia ja demokraattisia puolueita ja työväenpuolueita. Yhdessä liitännäis- ja tarkkailijapuolueidemme kanssa edistämme yhteisiä arvojamme, joita ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteiskunnallinen hyvinvointi, ja toimimme edistyksellisen, oikeudenmukaisen, vapaan ja kestävän Euroopan puolesta."

"Liberaali näkemyksemme perustuu vapaaseen, demokraattiseen, yrittäjähenkiseen, kestävään ja yhtenäiseen maanosaan, joka on avoin maailmalle. Eurooppalaiset arvot ovat liberaaleja arvoja. Tämä manifesti on lupauksemme, jonka pohjalta suojelemme perusarvoja liberalismin vastaisten voimien lisääntyessä, vahvistamme maailmanlaajuisessa johtoasemassa olevaa ja vaurasta Eurooppaa ja rakennamme siitä liberaalimman kaikille."

"Euroopan demokraattinen puolue (EDP) tuo yhteen poliittiset puolueet ja Euroopan parlamentin jäsenet, jotka haluavat tuoda unionin lähemmäksi kansalaisiaan. Olemme valtioiden rajat ylittävä poliittinen liike ja olemme sitoutuneet rakentamaan eurooppalaista demokratiaa, joka pohjautuu yhteisiin arvoihin, kuten rauhaan, vapauteen, solidaarisuuteen ja koulutukseen. Samalla vahvistamme ylpeinä eurooppalaista kulttuuria tulevaisuuden maailmassa."

"Euroopan vihreät puolue puolustaa ja edistää poliittista, sosiaalista ja taloudellista muutosta, joka perustuu ympäristövastuun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, osallisuuden, monimuotoisuuden ja rauhan arvoihin. Kannatamme yhdessä jäsenpuolueidemme kanssa politiikkatoimia, joilla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja kasvavaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen samalla, kun investoidaan sellaisen vihreämmän, turvallisemman ja vastuullisemman Euroopan rakentamiseen, jossa ketään ei jätetä jälkeen."

"Euroopan vapaa allianssi (EFA) edistää oikeutta demokraattiseen itsemääräämisoikeuteen ja tukee ihmisten pyrkimyksiä valita oma poliittinen tulevaisuutensa, johon sisältyy riippumattomuus, suurempi autonomia sekä vähemmistöjen kielten ja kulttuurien tunnustaminen. EFA:n tavoitteena on moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa, joka perustuu toissijaisuusperiaatteeseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen."

"Meitä yhdistävät keskustaoikeistolaiset arvot. ECR-puolue on omistautunut yksilönvapaudelle, kansalliselle itsemääräämisoikeudelle, parlamentaariselle demokratialle, yksityisomaisuuden suojalle, rajoitetulle hallinnolle, vapaakaupalle, perhearvoille ja vallan hajauttamiselle. Nämä arvot tukevat politiikkaamme ja sisältävät visiomme uudistetusta Euroopan unionista."

"Euroopan vasemmistopuolue yhdistää Euroopan mantereen vaihtoehtoiset ja edistykselliset demokraattiset vasemmistopuolueet, jotka pyrkivät johdonmukaisesti siirtymään nykyisistä sosiaalisista suhteista rauhanomaiseen ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan erilaisten tilanteidemme ja menneisyytemme sekä yhteisten arvojemme pohjalta. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://www.european-left.org/manifesto/"

"Euroopan kristillinen poliittinen liike (ECPM) on ainoa Euroopan tason poliittinen puolue, joka nimenomaisesti edistää kristillisiä arvoja EU:n politiikassa. Puolueella on seuraavat seitsemän keskeistä toimintapoliittista painopistettä: ihmisarvo, terveet perheet, ihmisiä ja maapalloa hyödyttävä talous, vapaus, turvallisuus ja vakaus, nykyajan orjuuden torjunta, EU:n uudistaminen sekä kristillisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön säilyttäminen."

Vastuuvapauslauseke

Euroopan tason poliittiset puolueet ovat laatineet edellä esitetyt poliittisten ohjelmien tiivistelmät ainoastaan tiedoksi. Virallinen poliittinen ohjelma on kunkin puolueen perussääntöön sisältyvä, asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu poliittinen ohjelma. Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ei ole vastuussa Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittisten ohjelmien sisällöstä.

Euroopan tason poliittisten puolueiden rekisteri

Vastuuviranomainen hoitaa Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteriä ja toimittaa vakiomuotoisia rekisteriotteita asetuksen N:o 1141/2014 7 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU, Euratom) 2015/2401 3 artiklan mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat pyytää rekisteristä vakiomuotoisia rekisteriotteita täyttämällä tavallisen lomakkeen (linkki alla) ja lähettämällä sen jäljempänä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vakiomuotoiset rekisteriotteet toimitetaan kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Vastuuviranomainen voi myös antaa vakiomuotoisessa rekisteriotteessa olevia tietoja koskevan vahvistuksen unionin toimielimille ja elimille, jäsenvaltioiden viranomaisille ja tuomioistuimille sekä sille esitetystä asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jos se on tarpeen oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä varten. Vahvistusta pyydetään täyttämällä tätä koskeva lomake (linkki alla) ja lähettämällä se jäljempänä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusmenettely voi kestää pidempään kuin kymmenen työpäivää sen mukaan, mitä pyyntö koskee.