Hakumenettely

Rekisteröintihakemus

Jos halutaan perustaa Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö, sille voidaan hakea rekisteröintiä.

Rekisteröinnin jälkeen Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on oikeuskelpoisuus kaikissa jäsenvaltioissa ja ne voivat hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Rekisteröintiä koskeva hakemus on toimitettava vastuuviranomaiselle.

Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan toimittaa ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, jota lähellä hakija muodollisesti on.

Hakemukseen on liitettävä

  • asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää asetuksen N:o 1141/2014 3 artiklassa säädetyt edellytykset, mukaan lukien asetuksen N:o 1141/2014 liitteessä esitetty vakiomuotoinen virallinen ilmoitus
  • puolueen tai säätiön perussääntö, joka sisältää asetuksen N:o 1141/2014 4 ja 5 artiklassa vaaditut määräykset, mukaan lukien asiaankuuluvat liitteet ja tarvittaessa asetuksen N:o 1141/2014 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kotipaikkajäsenvaltion lausunto
  • Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisterin sisällöstä ja toiminnasta 2. lokakuuta 2015 annetun komission delegoidun asetuksen (EU, Euratom) 2015/2401 1 ja 2 artiklassa vaadittavat asiakirjat.

Vastuuviranomainen tarkastelee hakemusta määrittääkseen, täyttääkö hakija 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja muut sitä koskevat vaatimukset.

Hakemukset on lähetettävä vastuuviranomaiselle postitse ja myös sähköisesti alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen:

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Henkilötietojen suoja

Vastuuviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen sillä unionin elimenä olevien tehtävien suorittamiseksi. Näistä tehtävistä säädetään Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten ja vaatimusten mukaisesti.

Tarkempia tietoja saa seuraavista asiakirjoista:

Seloste käsittelytoimista