Lahjoitukset ja rahoitus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamisesta viime vuosina saatujen kokemusten perusteella Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (vastuuviranomainen) pyrkii antamaan Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ohjeita. Ohjeet eivät ole tyhjentäviä. Vastuuviranomaisen antamat ohjeet eivät vaikuta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 välittömästi sitovaan luonteeseen. Näitä ohjeita myös mukautetaan edelleen, kun kokemusta kertyy ja/tai kun lainsäädäntökehys muuttuu.

Lahjoitukset ja rahoitus

· EU:n ulkopuolelta saatavat maksut: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin on täsmentänyt, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita puolueita ei voida pitää asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 tarkoitettuina poliittisina puolueina, koska niiden jäsenet eivät ole unionin kansalaisia (25. marraskuuta 2020 annettu tuomio asiassa ACRE v. parlamentti T-107/19), joten ne eivät voi maksaa rahoitusosuuksia. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklassa kielletään lahjoitusten vastaanottaminen viranomaisilta sekä kolmansiin maihin sijoittautuneilta yksityisiltä tahoilta ja kolmansien maiden yksityishenkilöiltä.

· Euroopan tason poliittisten puolueiden on sen vuoksi välittömästi palautettava saamansa maksut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Muussa tapauksessa vastuuviranomaisen on harkittava asetuksen 27 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta tarkoitettua seuraamusta.

· Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 7 kohdan määritelmän mukaan "lahjoituksena" voidaan pitää suorien käteismaksujen lisäksi välillisiä maksuja eli "mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle [...], lukuun ottamatta jäsenten suorittamia maksuja". Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten välisiä toimia, jotka vapauttavat Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön maksuista, jotka sen olisi muutoin pitänyt suorittaa.

Tosiasiallinen lahjoittaja

 • Arvioidessaan lahjoitusten laillisuutta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan mukaisesti vastuuviranomaisen on tarkistettava ja määritettävä lahjoittajan tarkka henkilöllisyys, jos lahjoituksen tekemiseen osallistuu useampi kuin yksi henkilö tai yksikkö.

 • Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa yritysryhmään kuuluva oikeushenkilö on lahjoituksen osalta suoraan yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen tai säätiöön mutta toinen samaan yritysryhmään kuuluva yksikkö suorittaa lopulta kyseisen maksun. li>
 • Tällaisessa tilanteessa vastuuviranomainen käyttää käsitettä "tosiasiallinen lahjoittaja", eli se arvioi maksun tosiasiallisen alkuperän kyseisen yritysryhmän sisällä. Tässä yhteydessä vastuuviranomainen ottaa huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

  • Oliko tällä yksiköllä oikeus käyttää omaa harkintavaltaa sopimuksen sisällön ja maksujärjestelyjen osalta?

  • Hade denna enhet rätt att själv göra en skönsmässig bedömning i fråga om avtalets innehåll och betalningsvillkoren?

  • Mikä oli toisen asiaan osallistuneen yksikön rooli ja vastuu? Toimiko se vain maksupalveluntarjoajana vai oliko sillä vastuullinen rooli maksun perustana olevassa sopimuksessa?
 • Missään tapauksessa yksikään lahjoitusprosessiin osallistuvista henkilöistä tai yksiköistä (prosessin alullepanija tai maksaja) ei saa olla asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 5 kohdassa kielletyssä tilanteessa.

Lahjoitusten alkuperä - "Tunne lahjoittajasi"

 • Seuraavilta tahoilta peräisin olevien maksujen tahatonta hyväksymistä on vältettävä:

  • viranomaiset ja toimijat, joihin nämä viranomaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa (kielletään asetuksen 20 artiklan 5 kohdan c alakohdassa ja tämän säännön rikkominen voi johtaa seuraamuksiin), tai

  • kolmansiin maihin sijoittautuneet tahot (kielletään asetuksen 20 artiklan 5 kohdan d alakohdassa ja tämän säännön rikkominen voi johtaa seuraamuksiin)
 • Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan tason poliittisia säätiöitä kehotetaan tämän vuoksi hankkimaan ennen lahjoituksen hyväksymistä luotettavat ja tarkat lahjoittajaa koskevat tiedot erityisesti seuraavista:

  • asuinmaa tai kotipaikka sekä

  • oikeushenkilöiden osalta myös tieto siitä, kuka valvoo niitä (esimerkiksi perustamisasiakirjoista, perussäännöstä tms. saatavat tiedot).
 • Kyseiset tiedot olisi esitettävä viranomaisen vastaavassa raportointimallissa ja yli 12 000 euron arvoisten lahjoitusten välittömän ilmoittamisen yhteydessä.

Lahjoitukset – kohdentaminen

 • Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt voivat vain erityistapauksissa kohdentaa vastuuviranomaiselle asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittamansa, vuonna N+1 vastaanottamansa lahjoitukset vuodelle N.
 • Jotta vastuuviranomainen voi hyväksyä tällaisen kohdentamisen vuodelle N, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava asiakirjat, joista käy ilmi, että lahjoittaja oli antanut sitoumuksen kyseisen lahjoituksen maksamisesta jo ennen vuotta N+1 ja että oli olemassa täytäntöönpanokelpoinen sopimus siitä, että lahjoitus maksettaisiin vuonna N.
 • Tällaiset asiakirjat, joita ovat esimerkiksi lahjoitussopimus tai siihen liittyvä sopimusjärjestely, yksipuolinen sitoumus, maksumääräys, asiaa koskeva ilmoitus esimerkiksi kirjeitse ja/tai sähköpostitse tai lasku, on lähetettävä viranomaiselle jo vuonna N, vaikka lahjoittajalta ei olisi vielä saatu maksua.

Yksittäiset lahjoitukset

 • Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on välittömästi ilmoitettava vastuuviranomaiselle "yksittäisistä lahjoituksista", joiden arvo on yli 12 000 euroa.

 • Vastuuviranomainen arvioi tapauskohtaisesti, voidaanko myös useampia yhden lahjoittajan tekemiä maksuja pitää "yksittäisenä lahjoituksena".

  • Näin voi olla erityisesti silloin, kun lahjoittajan kanssa on tehty ennakkosopimus yksittäisestä lahjoituksesta, mutta maksu on suoritettu useammassa erässä.

  • Kun kyseessä ovat saman lahjoittajan erilliset oma-aloitteiset maksut, vastuuviranomainen ei yleensä katso niitä "yksittäiseksi lahjoitukseksi", joka edellyttää välitöntä ilmoitusta, jos lahjoituksen arvo ylittää 12 000 euroa (tämä ei kuitenkaan vaikuta säännöllistä raportointia tilinpäätösprosessin aikana koskeviin vaatimuksiin).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.