Eurooppalainen kampanja-toimintasuunnitelma

Eurooppalainen kampanja-toimintasuunnitelma

Asetuksen 21 artiklaa ei sovelleta Euroopan tason poliittisiin säätiöihin vaan ainoastaan Euroopan tason poliittisiin puolueisiin.

Asetuksen 22 artiklan mukaista kieltoa rahoittaa suoraan tai välillisesti muita poliittisia puolueita tai ehdokkaita sovelletaan edelleen asetuksen 21 artiklan rinnalla. Vastuuviranomainen muistuttaa edellä esitetyistä 22 artiklan noudattamista koskevista arviointiperusteista.

Samaan aikaan asetuksen 21 artiklassa kannustetaan Euroopan tason poliittisia puolueita käymään omia EU-vaalikampanjoitaan. Kampanjoiden on oltava unionin arvojen mukaisia, ja ne täydentävät niiden jäsenpuolueiden kampanjoita mutta ovat kuitenkin niistä erillisiä.

Tämä pätee myös, jos Euroopan tason poliittisen puolueen kärkiehdokas on samaan aikaan ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Tästä seuraa, että Euroopan tason poliittisilla puolueilla on oikeus rahoittaa Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä kampanjoita, myös jos Euroopan tason poliittisen puolueen kärkiehdokas on samaan aikaan ehdokaslistalla jossakin jäsenvaltiossa, kunhan ne noudattavat asetuksen 22 artiklan 1 kohtaa edellä tarkemmin esitetyllä tavalla.

Tämän johdosta vastuuviranomainen muistuttaa yhdessä Euroopan parlamentin varainhoidon pääosaston kanssa vuonna 2018 laadituista viidestä ohjaavasta periaatteesta, jotka koskevat Euroopan tason poliittisten puolueiden EU-vaaleihin liittyviä kampanjoita:
 • laajuus - ylikansallinen (ts. mukana on useita jäsenvaltioita)
 • sisältö - painopiste Eurooppaa koskevissa aiheissa
 • omistajuus - Euroopan tason poliittisen puolueen vastuu
 • tekijyys - Euroopan tason poliittisen puolueen näkyvyys ja
 • kansallisen lainsäädännön noudattaminen.
Jotta voidaan helpottaa näiden periaatteiden käytännön täytäntöönpanoa ja valvoa etupainotteisesti niiden noudattamista, vastuuviranomainen on kehittänyt EU-vaalien kampanjoinnin toimintasuunnitelman ("E-CAP"). Väline auttaa Euroopan tason poliittisia puolueita sovellettavien sääntöjen ja periaatteiden huomioimisessa kampanjasuunnittelussa. Tärkeitä keinoja noudattamiseen liittyviä riskien vähentämiseksi ovat esimerkiksi Euroopan tason poliittisen puolueen osallistuminen kärkiehdokkaan ("Spitzenkandidat/-in") toimintaan ja sen selkeä näkyvyys.

Vaikka kansallisten viranomaisten kanssa voidaan käydä keskusteluja EU-vaaleihin liittyvästä kampanjoinnista, näiden kansallisiin puolueisiin tai ehdokkaisiin liittyvillä arvioinneilla esimerkiksi siitä, voidaanko Euroopan tason poliittisen puolueen yhteiseen toimintaan myöntämä osarahoitus katsoa kyseisen puolueen tai ehdokkaan tuloksi puoluerahoitusta koskevan kansallisen lain nojalla, ei ole vaikutusta vastuuviranomaisen asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaiseen arviointiin. Vastuuviranomainen on tarvittaessa yhteydessä jäsenvaltioihin helpottaakseen sääntelykehyksen kahden toisiaan täydentävän tason eli asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sopusointuista soveltamista.

Euroopan tason poliittisten puolueiden kärkiehdokkaat riskien vähentäjinä

 • Euroopan tason poliittisen puolueen suorittama kärkiehdokkaan nimeäminen Euroopan parlamentin vaaleihin samoin kuin kärkiehdokkaan osallistuminen kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen toimintaan ovat keskeisiä seikkoja, jotka tekevät kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen kampanjasta luonteeltaan eurooppalaisen. Tästä syystä kärkiehdokkaat yleisesti vähentävät Euroopan tason poliittisen puolueen kampanjaan liittyviä laiminlyöntiriskejä samoin kuin heidän henkilökohtaiseen toimintaansa liittyviä riskejä, edellyttäen että heidät esitellään eurooppalaisina kärkiehdokkaina ja he ajavat poliittista hanketta koko Euroopan unionin hyväksi.

 • Euroopan tason poliittisen puolueen EU-vaalikampanjaansa nimeämät ja esittämät kärkiehdokkaat vähentävät erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklan 1 kohtaan liittyviä laiminlyöntiriskejä. Koska Euroopan tason poliittisten puolueiden EU-vaalikampanjat ovat luonteeltaan ylikansallisia, tämä laiminlyöntiriskejä vähentävä vaikutus toteutuu myös jäsenvaltiossa, jossa kärkiehdokkaat ovat samanaikaisesti ehdokkaina Euroopan parlamentin vaaleissa kansallisella tai alueellisella tasolla, edellyttäen että heidät esitellään eurooppalaisina kärkiehdokkaina ja he ajavat poliittista hanketta koko Euroopan unionin hyväksi.

 • Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 21 artiklan 1 kohdan mukaan ainoastaan Euroopan tason poliittisen puolueen nimeämät ehdokkaat voivat olla kärkiehdokkaita. Edellä mainitut riskejä vähentävät vaikutukset alkavat vasta nimeämishetkestä ja koskevat ainoastaan nimeävää Euroopan tason poliittista puoluetta.

Euroopan tason poliittisten puolueiden yhteistyöhön perustuva kampanjointi

Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 ei sinällään kielletä yhteistyöhön perustuvaa Euroopan tason kampanjointia, johon osallistuu useita Euroopan tason poliittisia puolueita, mutta sen yhteydessä eivät saa sekoittua siihen osallistuvien Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus, identiteetit tai päätöksentekoprosessit. Konkreettisesti Euroopan tason poliittisten puolueiden yhteistyöhön perustuvaan kampanjointiin sovelletaan seuraavia rajoituksia:

Toiminnan rahoitusta tässä yhteydessä käsitellään 22 artiklan 1 kohdan nojalla.

Viranomainen arvioi siksi kansallisten puolueiden kanssa toteutettavien yhteisten toimien tavoin sitä, onko jokin Euroopan tason poliittinen puolue antanut suoraa tai välillistä rahoitusta toiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle. Välillistä rahoitusta arvioidaan seuraavien jäljempänä esiteltävien kriteerien perusteella:
 • Kunkin toimintaan osallistuvan Euroopan tason poliittisen puolueen johdonmukainen näkyvyys
 • Kunkin toimintaan osallistuvan Euroopan tason poliittisen puolueen vastuu toiminnasta
 • Yhteisrahoitusosuuden on oltava realistisella tavalla oikeassa suhteessa kunkin toimintaan osallistuvan Euroopan tason poliittisen puolueen osallistumiseen kokonaisuudessaan
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä kampanjoita toteuttavat Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen muotona asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla Euroopan tason poliittiset puolueet eivätkä yhteistyöfoorumit, joilla häivytetään tai syrjäytetään puolueet. Tämä tarkoittaa myös, että Euroopan tason poliittisten puolueiden johtoelimet eivät voi sallia toisen Euroopan tason poliittisen puolueen johtoelinten tai Euroopan tason poliittisten puolueiden ulkopuolisten päätöksentekorakenteiden ohjaavan niitä kampanjastrategiassa tai kampanjatoimien toteuttamisessa. Sääntöperusteisten päätöksentekomenettelyjen on pysyttävä erillisinä, eikä (kampanjointia koskevaa) päätöksentekoa voida siirtää yleisesti yhdeltä osapuolelta toiselle tai ulkopuoliselle foorumille.

Tämän vuoksi vastuuviranomaisen ohjeita EU-vaalien kampanjoinnin toimintasuunnitelmasta ("E-CAP"; katso edellä) ja Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen todentamista sovelletaan edelleen erikseen, ja niiden on osoitettava, että kukin yhteistyöhön perustuvaan kampanjointiin osallistuva Euroopan tason poliittinen puolue on riittävän itsenäinen päätöksenteossaan.

Näillä tiedoilla ei ole vaikutusta Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän toimivaltansa puitteissa suorittamaan arviointiin.

Eurooppalaiset kampanjat – visuaaliset ja temaattiset riskien vähentäjät

 • Viranominen painottaa seuraavia riskejä vähentäviä tekijöitä logojen yhteydessä edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja konkreettista E-CAP-arviointia rajoittamatta:

  • Euroopan tason poliittisten puolueiden logo on selkeästi näkyvillä

  • Aiheet, joilla on rajatylittävää merkitystä, säilyvät samoina useissa jäsenvaltioissa toteutettavissa kampanjointitoimissa.
 • Edellä mainittuun riskiä vähentävään kärkiehdokkaaseen voidaan turvautua vain, jos ehdokkaan on nimennyt Euroopan tason poliittinen puolue eikä pelkästään jäsenpuolue ja hän kampanjoi Euroopan tason poliittisen puolueen puolesta eri jäsenvaltioissa.

 • Laiminlyöntiriskit ovat korkeat, jos kansallinen ehdokas käyttää Euroopan tason poliittisen puolueen logon rinnalla kansallista logoa ja jos kansallinen logo ja kansallinen ehdokas yhdessä veisivät esittelyssä huomattavasti enemmän tilaa kuin Euroopan tason poliittinen puolue ja sen logo samassa yhteydessä (ja kansalliset puolueet ja ehdokkaat saattaisivat näin ollen näyttäytyä tällaisen kampanjoinnin pääasiallisina edistäjinä, mikä voi aiheuttaa epäilystä kampanjan omistajuutta koskevan kriteerin noudattamisesta).

Vaikuttajat kampanjoinnissa

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014 ei sinällään kiellä käyttämästä vaikuttajia kampanjoinnissa. Viranomainen haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen yleiseen periaatteeseen, että Euroopan tason poliittisten puolueiden toimia ei saa ulkoistaa Euroopan tason poliittisiin puolueisiin sovellettavien sääntöjen kiertämiseksi. Vaikuttajien samoin kuin muiden Euroopan tason poliittiseen puolueeseen sopimussuhteessa olevien palveluntarjoajien toiminnan katsotaan olevan rinnastettavissa Euroopan tason poliittisen puolueen toimintaan.

Tästä syystä Euroopan tason poliittisten puolueiden on erityisesti kiinnitettävä vaikuttajien huomio
 • vaatimukseen noudattaa koko kampanjan ajan unionin arvoja ja sovellettavia sääntöjä, myös kansallisia sääntöjä (katso edellä julkaistu E-CAP-kirje, 25. toukokuuta 2023). Tämä merkitsee erityisesti sitä, että on noudatettava viestintävälineitä ja poliittista mainontaa koskevia kansallisia sääntöjä, kunnes uusi asetus poliittisesta mainonnasta tulee voimaan.

 • Vaatimus olla loukkaamatta kampanjassa henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä, mukaan lukien asetuksen 10 a artiklan perusteella. Tämä merkitsee erityisesti sitä, että syväväärennösten tai muunmuotoisten varastettujen henkilötietojen esittäminen tai niihin viittaaminen on kiellettyä.

 • Tarvittaessa sovelletaan asetuksen 22 artiklan 1 kohdan rahoitusta koskevia kieltoja ja yhteisten toimien riskien vähentämiseen liittyviä periaatteita (katso edellä julkaistut yleiset ohjeet ja E-CAP-kirje). Tämä merkitsee erityisesti sitä, että Euroopan tason poliittinen puolue voi antaa rahoitusta sopimuskumppaneille ainoastaan vaikuttamistoimintaan, jos ja siinä määrin kuin tällä ei rahoiteta epäsuorasti toista, erityisesti kansallista, puoluetta.

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.