Oikeudellinen tausta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22. lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen on perustettu asetuksen N:o 1141/2014 6 artiklan 1 kohdalla. Vastuuviranomainen on oikeushenkilö. Se on riippumaton ja hoitaa tehtäviään täysin asetuksen N:o 1141/2014 mukaisesti.

Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinnistä ja rekisteristä poistamisesta asetuksessa N:o 1141/2014 säädettyjen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti. Lisäksi vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen asetuksessa N:o 1141/2014 säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja hallintoa koskevat säännökset.

Vastuuviranomainen hoitaa Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteriä.

Vastuuviranomainen tarkistaa myös, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät tietyt asetuksessa N:o 1141/2014 säädetyt velvoitteet, kuten vaatimukset, jotka koskevat lahjoituksia, maksuja ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnetyn rahoituksen käyttöä.

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden eikä etenkään kansallisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen.

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden tehtävien suorittamiseen ja kattamaan menoja, jotka liittyvät suoraan niiden perussäännössä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Rahoitusta ei erityisesti saa käyttää suoraan eikä välillisesti vaalien, poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden tai muiden säätiöiden rahoittamiseen.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää kansanäänestyskampanjoiden rahoitukseen.

Vastuuviranomainen ottaa päätöksissään täysimääräisesti huomioon yhdistymisvapautta koskevan perusoikeuden ja tarpeen varmistaa poliittisten puolueiden moniarvoisuus Euroopassa.

Vastuuviranomaista edustaa sen johtaja, joka tekee kaikki vastuuviranomaisen päätökset sen puolesta.

Julkiset hankinnat

Viranomaisen sopimukset - päivitetään säännöllisesti.

Henkilötietojen suoja

Vastuuviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen sillä unionin elimenä olevien tehtävien suorittamiseksi. Näistä tehtävistä säädetään Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten ja vaatimusten mukaisesti.

Tarkempia tietoja saa seuraavista asiakirjoista: