Neatkarīgu ievērojamu personu komiteja

Neatkarīgu ievērojamu personu komiteja ir padomdevēja struktūra, kas piedalās Iestādes pārbaudes procedūrās saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 10., 10.a un 11. pantu. Tajā ir seši locekļi, no kuriem Eiropas Parlaments, Padome un Komisija katrs ieceļ divus locekļus.

Atzinumi

Neatkarīgu ievērojamu personu komiteja ir iesaistīta kā padomdevēja noteiktās pārbaudes procedūrās, kuru rezultātā tiek piemērotas sankcijas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem.

Līdz šim neatkarīgu ievērojamu personu komiteja atzinumus nav sniegusi.