Juridiskais pamatojums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

Ar Regulas Nr. 1141/2014 6. panta 1. punktu ir izveidota Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde. Iestādei ir juridiskas personas statuss. Tā ir neatkarīga un pilda savas funkcijas pilnīgā saskaņā ar Regulu Nr. 1141/2014.

Iestāde lemj par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistrēšanu un to reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Regulā Nr. 1141/2014 paredzētajām procedūrām un nosacījumiem. Turklāt Iestāde regulāri pārbauda to, vai reģistrētās Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi joprojām atbilst Regulā Nr. 1141/2014 izklāstītajiem reģistrācijas nosacījumiem un pārvaldības noteikumiem.

Iestāde pārvalda Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistru.

Iestāde arī pārbauda to, vai Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi pilda dažādus pienākumus, kas noteikti Regulā Nr. 1141/2014, tostarp pienākumus saistībā ar ziedojumiem, iemaksām un finansējuma no Eiropas Savienības vispārējā budžeta vai jebkāda cita avota izmantošanu.

Eiropas politisko partiju finansējumu nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu citas politiskās partijas un jo īpaši valstu partijas vai kandidātus.

Eiropas politisko fondu finansējumu drīkst izmantot tikai tam, lai finansētu fondu uzdevumu izpildi un segtu izdevumus, kas ir tieši saistīti ar fondu statūtos noteiktajiem mērķiem. Jo īpaši to nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu vēlēšanas, politiskās partijas vai kandidātus, vai citus fondus.

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu finansējumu nedrīkst izmantot, lai finansētu tautas nobalsošanas kampaņas.

Pieņemot lēmumus, Iestāde pilnībā ņem vērā pamattiesības uz biedrošanās brīvību un nepieciešamību Eiropā nodrošināt politisko partiju plurālismu.

Iestādi pārstāv tās direktors, kas Iestādes vārdā pieņem visus tās lēmumus.

Publiskais iepirkums

Iestādes līgumi - tiek regulāri atjaunināti.

Personas datu aizsardzība

Iestāde vāc un apstrādā personīgu informāciju tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pildītu uzdevumus, kas tai jāveic kā Savienības struktūrai un kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES, Euratom) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu.

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar noteikumiem un prasībām, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Plašākai informācijai skatīt turpmāk norādītos dokumentus: