Ziedojumi un iemaksas

Sarakstos ir iekļauta informācija par ziedojumiem un iemaksām (kā noteikts Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014), ko Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi ir faktiski pieņēmuši attiecībā uz konkrētajiem norādītajiem pārskata gadiem. Taču tajos nav uzskaitītas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem saņemamās summas (t. i., tiesības uz maksājumu). Tāpēc attiecīgās tabulas tiks atjauninātas, ja maksājums, kas atbilst saņemamai summai, tiks veikts vēlāk, Iestādei pārbaudot, uz kuru gadu maksājums ir attiecināms. Ar zvaigznīti (*) atzīmētos ziedojumus iestāde pašlaik pārbauda papildus. Papildu informācijai skatīt šīs tīmekļa vietnes sadaļu "Norādījumi".

2024

Ar 2024. finanšu gadu saistītie ziedojumi

No 2023. gada 6. decembra (6 mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu perioda) Eiropas politiskajām partijām un fondiem katru nedēļu bija jāziņo par visiem saņemtajiem ziedojumiem. Ievērojot atbilstības kontroles un piemērojamos datu aizsardzības ierobežojumus, Iestāde publicēja tos šeit, cik drīz vien iespējams, parasti vienas nedēļas laikā pēc tam, kad par tiem tika informēta. Kopš 2024. gada 10. jūnija Iestādei nekavējoties jāziņo tikai par ziedojumiem, kas pārsniedz EUR 12 000. Citi būs pieejami pēc gada pārskatu iesniegšanas 2025. gadā.

Informāciju par ziedojumiem, kas veikti pirms 2018. finanšu gada, publicē Eiropas Parlaments