Ziedojumi un iemaksas

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Ziedojumu un iemaksu veidi

· Trešo valstu maksājumi: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ir precizējusi, ka partijas, kuras dibinātas ārpus ES, nav uzskatāmas par politiskajām partijām Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 nozīmē, jo to locekļi nav Savienības pilsoņi (2020. gada 25. novembra spriedums lietā T-107/19 ACRE/Parlaments), un tāpēc tās nevar veikt iemaksas. Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. pantā noteikts aizliegums saņemt ziedojumus no publiskām iestādēm, privātiem subjektiem vai privātpersonām no trešām valstīm.

· Līdz ar to šādus maksājumus, ko saņēmušas Eiropas politiskās partijas, ir nekavējoties jāatmaksā saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 6. punktu; pretējā gadījumā Iestādei būs jāapsver regulas 27. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā, paredzēto sankciju piemērošana.

· Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 2. panta 7. punktu "ziedojuma" definīcija ietver ne vien tiešos maksājumus skaidrā naudā, bet arī netiešus maksājumus, nodrošinot jebkādus citus darījumus, "tādējādi radot ekonomisku labumu attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai (..), izņemot biedru iemaksas". Tas var ietvert darījumus starp trešām personām, kuri atbrīvo Eiropas politisko partiju vai fondu no maksājumiem, ko citādi būtu veikusi Eiropas politiskā partija vai fonds.

Faktiskais ziedotājs

 • Novērtējot ziedojumu likumību saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. pantu, Iestādei ir jāpārbauda un jānosaka precīza donora identitāte gadījumā, ja šāda ziedojuma piešķiršanā ir iesaistīta vairāk nekā viena persona vai struktūra..

 • Tā tas varētu būt, piemēram, situācijā, kad ar EUPP/EUPF attiecībā uz ziedojumu tieši sazinās viena juridiskā persona uzņēmumu grupā, savukārt attiecīgo maksājumu galu galā veic cita tās pašas uzņēmumu grupas struktūra.

 • Šādā situācijā Iestāde balstīsies uz faktiskā ziedotāja koncepciju, t. i., tā novērtēs, no kuras struktūras attiecīgajā uzņēmumu grupā maksājums faktiski nācis. Šajā sakarā Iestāde cita starpā ņems vērā šādus faktorus.

  • Kura struktūra bija tieši iesaistīta maksājuma juridiskā pamata izveidē (piemēram, sarunās par sponsorēšanas nolīgumu)?

  • Vai šai struktūrai bija tiesības izmantot savu rīcības brīvību attiecībā uz līguma saturu un maksāšanas kārtību?

  • Kāda bija otras iesaistītās struktūras loma un atbildība? Vai tā rīkojās tikai kā maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai arī tai bija atbildīga loma pamatlīgumā?
 • Jebkurā gadījumā neviena no personām vai struktūrām, kas iesaistītas ziedošanas procesā (iniciators vai maksātājs), nedrīkst atrasties situācijā, kas ir aizliegta ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 5. punktu.

Dovanojimų kilmė - "Pažinkite savo rėmėją"

 • Lai izvairītos no situācijas, kurā nejauši tiek pieņemti maksājumi, kuru izcelsme jo īpaši ir:

  • publiskas iestādes un vienības, pār kurām attiecīgās iestādes var īstenot dominējošu ietekmi (kas ir aizliegts ar Regulas 20. panta 5. punkta c) apakšpunktu un par ko pārkāpumu gadījumā piemēro sodus), vai

  • trešās valstis (kas ir aizliegts ar Regulas 20. panta 5. punkta d) apakšpunktu un par ko pārkāpumu gadījumā piemēro sodus),
 • Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi tiek mudināti pirms ziedojuma pieņemšanas iegūt uzticamu un precīzu informāciju par ziedotāju, tostarp jo īpaši

  • par dzīvesvietas vai mītnes valsti, kā arī

  • par juridiskām personām - informāciju par to, kurš šīs juridiskās personas kontrolē (piemēram, iegūstot dibināšanas dokumentus, statūtus u.c. dokumentus).
 • Šī informācija ir jāsniedz arī attiecīgajā Iestādes pārskatu veidnē, bet, ja ziedojums pārsniedz 12 000 EUR, par to jāsniedz informācija tūlītējā ziņojumā.

Ziedojumu attiecināšana

 • Ziedojumus, par kuriem Iestādei ziņots, pildot Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 4. punktu, un kurus Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi saņēmuši N+1 gadā, uz N gadu var attiecināt tikai ļoti īpašos apstākļos.
 • Lai Iestāde šādu attiecinājumu uz N gadu varētu pieņemt, Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka attiecīgo ziedojumu veikt ziedotājs bija apņēmies vēl pirms N+1 gada, un ka ir bijusi izpildāma vienošanās par to, ka ziedojums tiks veikts N gadā.
 • Lai Iestāde šādu attiecinājumu uz N gadu varētu pieņemt, Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka attiecīgo ziedojumu veikt ziedotājs bija apņēmies vēl pirms N+1 gada, un ka ir bijusi izpildāma vienošanās par to, ka ziedojums tiks veikts N gadā.

Atsevišķi ziedojumi

 • Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 4. punktu Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi nekavējoties ziņo Iestādei par katru atsevišķu ziedojumu, kas pārsniedz 12 000 EUR.

 • Iestāde katrā konkrētā gadījumā izvērtēs, vai arī vairāki viena ziedotāja maksājumi ir kvalificējami kā atsevišķs ziedojums.

  • Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ar ziedotāju ir noslēgta iepriekšēja vienošanās par vienu ziedojumu, bet maksājums ir veikts vairākās daļās.

  • Ja viens un tas pats ziedotājs veic atsevišķus spontānus maksājumus, Iestāde parasti neuzskatītu šos maksājumus par atsevišķu ziedojumu, par kuru nekavējoties jāpaziņo, ja kopā šīs summas pārsniedz EUR 12 000 (neskarot regulārās ziņošanas prasības gada pārskatu procesā).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.