Reģistrētās partijas

Reģistrēto Eiropas politisko partiju saraksts

Šajā sadaļā iekļauti visu reģistrēto Eiropas politisko partiju nosaukumi un statūti kopā ar dokumentiem, kas iesniegti kā daļa no to reģistrācijas pieteikumiem.

Jaunāko Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus skatīt šeit.


"ETP ir Eiropas centrisko un centriski labējo spēku politiskā ģimene. Mūsu pārliecības centrā ir cilvēks. Mūsu darbs ir balstīts taisnīguma, kopējā labuma, solidaritātes un atbildības principos. Mēs iestājamies par stipru Eiropas Savienību, kuras pamatā ir plurālistiska demokrātija, sociālā tirgus ekonomika un vides ilgtspēja. "

"Eiropas Sociālistu partija apvieno sociālistu, sociāldemokrātu, leiboristu un demokrātu partijas no Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas. Kopā ar partijām, kurām mūsu saimē ir asociētās vai novērotājas partijas statuss, mēs atbalstām mūsu kopīgās vērtības — sociālo taisnīgumu, vienlīdzību un sabiedrības labklājību — un cīnāmies par progresīvu, taisnīgu, brīvu un ilgtspējīgu Eiropu."

"Mūsu liberālās vīzijas centrā ir brīvs, demokrātisks, uzņēmīgs, ilgtspējīgs, vienots un pasaulei atvērts kontinents. Eiropas vērtības ir liberālo vērtības. Šis manifests ir mūsu apņemšanās aizsargāt pamatvērtības laikā, kad pieaug pret liberālismu vērstu kustību popularitāte, stimulēt labklājīgu un pasaulei ceļu rādošu Eiropu un veidot liberālāku Eiropu visu cilvēku labā."

"Eiropas Demokrātiskā partija (EDP) apvieno Eiropas Parlamenta deputātus un partijas, kuras vēlas tuvināt Savienību tās iedzīvotājiem. Mēs esam transnacionāla politiska kustība, kas apņēmusies veidot tādu Eiropas demokrātiju, kura balstās uz kopīgām miera, brīvības, solidaritātes un izglītības vērtībām, vienlaikus lepni apliecinot mūsu kultūras vietu rītdienas pasaulē."

"Eiropas Zaļā partija iestājas un strādā politiskas, sociālas un ekonomiskas transformācijas labā, kas balstīta atbildības pret vidi, sociālā taisnīguma, iekļaušanas, daudzveidības un miera vērtībās. Kopā ar mūsu rindās esošajām partijām mēs iestājamies par tādu politiku un rīcību, kas spēj stāties pretim klimata pārmaiņu un augošās sociālās nevienlīdzības radītajiem izaicinājumiem un vienlaikus investē zaļākas, drošākas un atbildīgākas Eiropas veidošanā, kura nevienu neatstāj novārtā. "

"Eiropas Brīvā apvienība (ALE) iestājas par tiesībām uz demokrātisku pašnoteikšanos un atbalsta tautu tiesības pašām izvēlēties politisko nākotni, tostarp neatkarību, lielāku autonomiju vai minoritāšu kultūru un valodu atzīšanu. ALE mērķis ir iestāties par Eiropu, kas vienota daudzveidībā, balstoties uz subsidiaritātes un sociālā taisnīguma principiem."

"Mūs vieno mūsu centriski labējās vērtības. EKR partija ir uzticīga tādām vērtībām kā personas brīvība, nacionālā suverenitāte, parlamentārā demokrātija, tiesības uz privātīpašumu, ierobežota vara valdībai, brīvā tirdzniecība, ģimenes vērtības un varas decentralizācija. Šīs vērtības veido pamatu mūsu politikai, tostarp mūsu vīzijai par reformētu Eiropas Savienību."

"Mēs apvienojam Eiropas kontinenta alternatīvo un progresīvo kreiso spēku demokrātiskās partijas, kas tiecas pēc mūsdienu sociālo attiecību konsekventas pārveides miermīlīgā un sociāli taisnīgā sabiedrībā, pamatojoties uz mūsu dzīves apstākļu daudzveidību, mūsu vēsturi un kopējām vērtībām. Papildu informācijai apmeklējiet vietni https://www.european-left.org/manifesto/"

"Eiropas Kristiešu politiskā kustība (ECPM) ir vienīgā Eiropas politiskā partija, kas Eiropas politikā nepārprotami popularizē kristīgās vērtības septiņās politiskajās rīcības jomās: cilvēka cieņa; veselīgas ģimenes; cilvēkiem un planētai labvēlīga ekonomika; brīvība, drošība un stabilitāte; cīņa pret mūsdienu verdzību; ES reformēšana; kristīgās kultūras un mantojuma saglabāšana."

Atruna

Šeit sniegtos politisko programmu kopsavilkumus Eiropas politiskās partijas ir sagatavojušas vienīgi informatīvos nolūkos. Oficiālā politiskā programma ir iekļauta attiecīgās partijas statūtos saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde nav atbildīga par Eiropas politisko partiju politisko programmu saturu.

Eiropas politisko partiju reģistrs

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 7. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES, Euratom) 2015/2401 3. pantu Iestāde pārvalda Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistru un sagatavo standarta izrakstus. Fiziskas un juridiskas personas var pieprasīt standarta izrakstus no reģistra, rakstot uz turpmāk norādīto e-pasta adresi un aizpildot vienkāršu pieprasījuma veidlapu (pieejama turpmāk norādītajā saitē). Standarta izraksti tiek sniegti 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iestāde var arī sniegt standarta izrakstos iekļautās informācijas apliecinājumu Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstu iestādēm un tiesām, kā arī fiziskām vai juridiskām personām, ja tas ir vajadzīgs saistībā ar juridiskām vai administratīvām procedūrām un ja ir iesniegts pienācīgs pamatots pieprasījums. Lai saņemtu apliecinājumu, jārīkojas tādā pašā kārtībā, kā norādīts iepriekš attiecībā uz standarta izrakstiem, un jāaizpilda pamatota pieprasījuma veidlapa (pieejama turpmāk norādītajā saitē). Atkarībā no pieprasījuma priekšmeta apliecinājuma process var ilgt vairāk nekā 10 darba dienas.