A kérelem benyújtásának módja

Bejegyzés iránti kérelem

Azok kérelmezhetik a bejegyzést, akik európai politikai párttá vagy európai politikai alapítvánnyá kívánnak válni.

Az európai politikai pártokat és európai politikai alapítványokat valamennyi tagállamban jogilag elismerik, és finanszírozásra pályázhatnak az Európai Unió általános költségvetéséből.

A bejegyzésre irányuló kérelmet a hatósághoz kell benyújtani.

Európai politikai alapítvány bejegyzésére irányuló kérelem kizárólag azon az európai politikai párton keresztül nyújtható be, amelyhez a kérelmező formálisan kapcsolódik.

A kérelemhez a következőket kell csatolni:

  • azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező megfelel az 1141/2014 rendelet 3. cikkében foglalt feltételeknek, többek között egy hivatalos szabványnyilatkozatot az 1141/2014 rendelethez csatolt mellékletben előírt formában;
  • a párt vagy alapítvány alapszabályát, amely tartalmazza az 1141/2014 rendelet 4. és 5. cikkében előírt rendelkezéseket, közöttük a vonatkozó mellékleteket, valamint - adott esetben - a székhely szerinti tagállamtól származó, az 1141/2014 rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett nyilatkozatot;
  • az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartásának tartalmáról és működéséről szóló, 2015. október 2-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. és 2. cikke által előírt dokumentumokat.

A benyújtást követően a hatóság megvizsgálja a kérelmet annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező megfelel-e a nyilvántartásba vétel feltételeinek és követelményeinek.

A kérelmeket a hatóságnak postán vagy elektronikus úton az alábbi (választ nem küldő) címre kell beküldeni:

Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

A személyes adatok védelme

A hatóság csak az uniós szervként rá háruló feladatok ellátásához szükséges mértékben gyűjt és dolgoz fel személyes információkat (amelyeket az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet határoz meg).

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt szabályoknak és előírásoknak megfelelően történik.

Részletesebb információk az alábbi dokumentumokban találhatók:

További tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő címen: