Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rejestrację

Podmioty pragnące stać się europejską partią polityczną lub europejską fundacją polityczną mogą złożyć wniosek o rejestrację.

Po zarejestrowaniu europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne zostają uznane w świetle prawa we wszystkich państwach członkowskich i mogą starać się o środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Wniosek o rejestrację składa się do Urzędu.

Wniosek o rejestrację jako europejska fundacja polityczna składa się tylko za pośrednictwem europejskiej partii politycznej, z którą wnioskodawca jest formalnie powiązany.

Do wniosku załącza się:

  • dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 3 rozporządzenia nr 1141/2014, w tym standardowe, formalne oświadczenie przedstawione w formie jak w załączniku do tego rozporządzenia,
  • statut partii lub fundacji zawierający postanowienia zgodne z wymogami art. 4 i 5 rozporządzenia nr 1141/2014, w tym odpowiednie załączniki i w stosownym przypadku oświadczenie państwa członkowskiego siedziby, o którym mowa w art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia,
  • dokumenty wymagane na mocy art. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 2015/2401 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zawartości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Po otrzymaniu wniosku Urząd rozpatruje go w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia warunki i wymogi rejestracji.

Wnioski powinny być kierowane do Urzędu pocztą lub drogą elektroniczną na poniższy adres:

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Ochrona danych osobowych

Urząd gromadzi i przetwarza informacje osobiste jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań jako organ Unii (zadania te określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych).

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami i wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Więcej szczegółowych informacji w dokumentacji poniżej:

W razie dalszych pytań prosimy kontaktować się z: