Európai kampányakció terv

Európai kampányakció terv

A rendelet 21. cikke csak az európai politikai pártokra vonatkozik, az európai politikai alapítványokra nem.

A rendelet 22. cikke szerinti, más politikai pártok vagy jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozásának tilalma a rendelet 21. cikke mellett továbbra is alkalmazandó. A Hatóság emlékeztet a 22. cikknek való megfelelés értékelésére szolgáló, fent ismertetett kritériumokra.

Ugyanakkor a rendelet 21. cikke arra ösztönzi az európai politikai pártokat, hogy maguk bonyolítsák le saját európai választási kampányaikat, amelyeknek összhangban kell lenniük az uniós értékekkel, és amelyek kiegészítik a tagpártjaik kampányait, de elkülönülnek azoktól.

Ez akkor is alkalmazandó, ha egy európai politikai párt csúcsjelöltje egyidejűleg jelölt az európai parlamenti választásokon egy adott uniós tagállamban. Ebből következik, hogy az európai politikai pártok jogosultak pénzügyi hozzájárulást nyújtani az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos kampányokhoz, beleértve azt az esetet is, ha az európai politikai párt csúcsjelöltje egyidejűleg szerepel valamely tagállam választási listáján, feltéve, hogy megfelelnek a rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a fentiekben részletesebben meghatározottak szerint.

Ennek fényében a Hatóság emlékeztet az európai politikai pártok európai választásokkal kapcsolatos kampányaira vonatkozó öt vezérelvre (amelyet 2018-ban, az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatóságával közösen dolgoztak ki):
 • alkalmazási kör - transznacionális (azaz több tagállamra is kiterjed),
 • tartalom - az európai témák előtérbe helyezése,
 • felelősségvállalás - az európai politikai párt felelőssége,
 • szerzőség - az európai politikai párt láthatósága és
 • a nemzeti joggal való összeegyeztethetőség.
E vezérelvek gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése és a megfelelésmenedzsment előreütemezése érdekében a Hatóság kidolgozta a kampánnyal kapcsolatos európai cselekvési terv (E-CAP) eszközét, amely az alkalmazandó szabályok és elvek fényében segíti az európai politikai pártokat kampányaik megtervezésében. A megfelelési kockázatot mérséklő fontos tényezők közé tartozik például a csúcsjelölt („Spitzenkandidat/-in") tevékenységeiben való részvétel és az európai politikai párt jól elkülöníthető láthatósága.

Bár európai kampánytevékenységekkel kapcsolatban is sor kerülhet nemzeti hatóságokkal folytatott információcserére, a nemzeti hatóságok által a nemzeti pártokkal vagy jelöltekkel kapcsolatban végzett értékelések, pl. amikor az európai politikai pártok közös tevékenységeinek társfinanszírozása a megfelelő pártok vagy jelöltek nemzeti politikai pártok finanszírozására vonatkozó jogszabályok szerinti bevételének tekinthető, nem érinti a Hatóságnak a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti értékelését. A Hatóság adott esetben kapcsolatban áll a tagállamokkal, hogy elősegítse a rendelet és a nemzeti jog - mint a szabályozási keret két egymást kiegészítő szintje - harmonikus alkalmazását.

Az európai politikai pártok csúcsjelöltjei („Spitzenkandidaten”) mint kockázatcsökkentő tényezők

 • Az európai választásokra az európai politikai pártok csúcsjelöltjeinek („Spitzenkandidat/-in") kinevezése, valamint az érintett európai politikai párt tevékenységeiben való részvételük az érintett európai politikai párt kampánya európai jellegének egyik fő hajtóereje. A „Spitzenkandidat"-ok ezért általánosságban véve csökkentik az európai politikai pártok kampányának, valamint a jelenlétükben zajló egyéni tevékenységek megfelelési kockázatát, amennyiben európai csúcsjelöltként mutatják be őket, aki az egész Európai Unióra kiterjedő politikai projektet valósít meg.

 • Ezen belül az európai politikai pártok által az európai választási kampányukra kinevezett és bemutatott csúcsjelöltek az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 22. cikkének (1) bekezdése értelmében csökkenti a megfelelési kockázatokat. Az európai politikai pártok európai választási kampányainak transznacionális jellege miatt ez a megfelelésikockázat-csökkentő hatás abban a tagállamban is érvényes, ahol a „Spitzenkandidat"-ok egyidejűleg nemzeti vagy regionális listán is szerepelnek az európai parlamenti választásokon, feltéve, hogy a jelölteket európai csúcsjelöltként mutatják be, aki az egész Európai Unióra kiterjedő politikai projektet valósít meg.

 • Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 21. cikkének (1) bekezdése értelmében a „Spitzenkandidat"-ok csak európai politikai párt által kijelölt jelöltek lehetnek. A fenti kockázatcsökkentő hatások csak a kijelölés időpontjától érvényesülnek, és csak a jelölő európai politikai párt vonatkozásában.

Európai politikai pártok együttműködésen alapuló kampánya

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet szempontjából a különböző európai politikai pártok részvételével megvalósuló, együttműködésen alapuló európai kampányok önmagukban nem tiltottak, de azokban nem mosódhat össze a különböző európai politikai pártok finanszírozása, identitása és döntéshozatali folyamatai. Konkrétabban, az európai politikai pártok együttműködésen alapuló kampányaira a következő korlátozások vonatkoznak:

Az azokkal kapcsolatos tevékenységek finanszírozásának vizsgálata a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján történik.

A hatóság ezért - a nemzeti szintű pártokkal folytatott közös tevékenységekhez hasonlóan - megvizsgálja, hogy az egyik európai politikai párt nyújtott-e közvetlen vagy közvetett finanszírozást a másiknak. A közvetett finanszírozás értékelése a következő, fent részletezett kritériumok alapján történik:
 • az egyes érintett európai pártok következetes láthatósága
 • az egyes érintett európai politikai pártok felelősségvállalásának szintje a tevékenységgel kapcsolatban
 • a társfinanszírozás arányának reális arányban kell lennie az egyes érintett európai politikai pártok általános részvételével.
Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti európai választási kampányokat - az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti, az európai választásokon való részvétel egyik formájaként - európai politikai pártok folytatják, nem pedig azokat leplező vagy felülíró együttműködési platformok. Ez azt is jelenti, hogy egyik európai politikai párt vezető testületei sem kötelezhetik el magukat arra, hogy a kampánystratégia vagy a kampánytevékenységek végrehajtása tekintetében a másik európai politikai párt vezető testületei vagy európai politikai párton kívüli döntéshozó struktúrák irányítsák őket. Az alapszabályban előírt döntéshozatali eljárásoknak el kell különülniük, a (kampánnyal kapcsolatos) döntéshozatalt nem lehet általánosságban egyik pártról a másikra vagy egy külső fórumra átruházni.

Következésképpen a hatóság kampánnyal kapcsolatos európai cselekvési tervére (a továbbiakban: E-CAP) vonatkozó iránymutatását (lásd fent) és az európai választásokon való részvétel nyomon követését továbbra is külön-külön kell alkalmazni. Fontos továbbá annak bizonyítása, hogy az együttműködésen alapuló kampányokban részt vevő európai politikai pártok mindegyike megfelelő döntéshozatali autonómiával rendelkezik.

Ezek az információk nem érintik az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által saját hatásköréből fakadóan végzett értékelést.

Európai kampányok – vizuális és tematikus kockázatcsökkentő eszközök

 • A fent említett korlátozásoktól függően és a konkrét E-CAP értékelésének sérelme nélkül a Hatóság a logókkal kapcsolatban a következő kockázatcsökkentő tényezőket emeli ki:

  • az európai politikai pártok emblémája jól látható

  • határokon átnyúló jelentőséggel bíró témák, amelyek változatlanok maradnának a több tagállamban folytatott kampánytevékenységek során.
 • A fent említett „csúcsjelölt" („Spitzenkandidat/-in") kockázatcsökkentő eszközre csak olyan jelölttel kapcsolatban lehet hivatkozni, akit maga az európai politikai párt jelölt, nem csupán egy tagpárt, és aki a tagállamokban az európai politikai pártnak kampányol.

 • A megfelelési kockázat magas a nemzeti jelölteknek az európai politikai pártok és a nemzeti pártok logói mellett való megjelenítése esetén, ha a nemzeti logó és a nemzeti jelölt együttesen lényegesen több helyet foglalna el a felületen, mint az európai politikai párt és logójának jelenléte ugyanazon a felületen (és ebből következően a nemzeti pártok és jelöltek jelennének meg a kampány e formájának központi elemeként, ami megkérdőjelezheti a kampánycél kritériumának való megfelelést).

Influenszerek mint kampányeszköz

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet (a továbbiakban: a rendelet) szempontjából az „influenszerek" igénybevétele önmagában nem tiltott kampányeszköz. A Hatóság mindazonáltal fel kívánja hívni a figyelmet arra az általános elvre, hogy az európai politikai pártok tevékenységeinek kiszervezése nem kerülheti meg a magukra az európai politikai pártokra alkalmazandó szabályokat. Konkrétabban, az „influenszerek" vagy az európai politikai pártokkal fennálló szerződéses kapcsolataik keretében eljáró egyéb szolgáltatók magatartása magát az európai politikai pártot minősíti.

Ez különösen azt jelenti, hogy az európai politikai pártoknak fel kell hívniuk az „influenszerek" figyelmét a következőkre:
 • az a követelmény, hogy a kampány során tiszteletben kell tartani az Unió értékeit és az alkalmazandó szabályokat, beleértve a nemzeti szabályokat is (lásd az E-CAP-ről szóló, fent közzétett, 2023. május 25-i levelet). Ez különösen azt jelenti, hogy a nemzeti médiatörvényeket és - a politikai reklámról szóló új rendelet hatálybalépéséig - a politikai reklámra vonatkozó nemzeti szabályokat be kell tartani.

 • a kampány során tartózkodni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértésétől, többek között a rendelet 10a. cikkének fényében. Ez különösen azt jelenti, hogy deep fake-et vagy ellopott személyes adatok más formáit nem szabad megjeleníteni vagy megemlíteni.

 • adott esetben a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti finanszírozási tilalmak és a közös tevékenységekre vonatkozó kockázatcsökkentési elvek alkalmazandók (lásd a fent közzétett, az E-CAP-ről szóló levelet és az általános iránymutatást). Ez különösen azt jelenti, hogy a vállalkozókat csak akkor és annyiban finanszírozhatja egy európai politikai párt „influenszeri" tevékenységért, ha és amennyiben ez nem minősül egy másik párt, különösen egy nemzeti párt közvetett finanszírozásának.

 • az adományokra vonatkozó, a rendelet 20. cikke szerinti tilalmak és kötelezettségek is alkalmazandók, különösen azokban az esetekben, amikor a szolgáltatásokat ingyenesen vagy - a körülményektől függően - a piaci ár alatt nyújtják (lásd a „kedvezményes árakról" szóló iránymutatást itt https://www.appf.europa.eu/appf/hu/guidance/donations-and-contributions).

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.