Hvordan kan man ansøge?

Ansøgning om registrering

Ansøgere, der ønsker at blive et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, kan ansøge om registrering.

Efter registrering nyder de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde retlig anerkendelse i alle medlemsstater og kan ansøge om finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget.

En ansøgning om registrering indgives til myndigheden.

En ansøgning om registrering som europæisk politisk fond kan kun indgives via det europæiske politiske parti, som ansøgeren formelt er knyttet til.

Ansøgningen skal ledsages af følgende:

  • dokumenter, der godtgør, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 3 i forordning nr. 1141/2014, herunder en formel standarderklæring i det format, der er angivet i bilaget til forordning nr. 1141/2014
  • partiets eller fondens statut indeholdende de i artikel 4 og 5 i forordning nr. 1141/2014 krævede bestemmelser, herunder de relevante bilag og, hvor det er relevant, den i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 1141/2014 omhandlede erklæring fra den medlemsstat, hvor det/den er hjemmehørende
  • de dokumenter, der er påkrævet i henhold til artikel 1 og 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2401 af 2. oktober 2015 om indhold og funktion af registret over europæiske politiske partier og fonde.

Når ansøgningen er indgivet, vil autoriteten behandle ansøgningen for at fastslå, om ansøgeren opfylder betingelserne og kravene for registrering.

Ansøgninger sendes til myndigheden pr. post eller elektronisk til nedenstående e-mailadresse (no-reply).

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Beskyttelse af personoplysninger

Myndigheden indsamler og behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at den kan udføre sine opgaver som et EU-organ (som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde).

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i nedenstående dokumentation:

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: