Adományok és hozzájárulások

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet (a továbbiakban: a rendelet) elmúlt évekbeli gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság (a továbbiakban: a hatóság) arra törekszik, hogy hozzáférést biztosítson az európai politikai pártoknak és európai politikai alapítványoknak szóló iránymutatások nem kimerítő elemeihez. A Hatóság által adott iránymutatások nem érintik az 1141/2014/EU, Euratom rendelet közvetlenül kötelező jellegét. Ezen túlmenően az ilyen iránymutatás továbbra is kiigazítás tárgyát fogja képezni, mivel a tapasztalatok tovább gyarapodnak és/vagy a jogszabályi keret megváltozik.

Adományok és hozzájárulások formái

· Nem uniós kifizetések: Az Európai Unió Törvényszéke egyértelművé tette, hogy az EU-n kívül letelepedett pártok nem tekinthetők az 1141/2014/EU, Euratom rendelet értelmében vett politikai pártnak, mivel nem uniós polgárokból állnak (az ACRE kontra Parlament T-107/19. sz. ügyben hozott 2020. november 25-i ítélet), ezért nem nyújthatnak hozzájárulást. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 20. cikke tiltja a harmadik országbeli hatóságoktól, magánszervezetektől vagy magánszemélyektől kapott adományokat.

· Az európai politikai pártok által kapott kifizetéseket ezért az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 20. cikke (6) bekezdésének megfelelően haladéktalanul vissza kell fizetni, ellenkező esetben a hatóságnak meg kell fontolnia a rendelet 27. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. pontjában előírt szankciót.

· Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (7) bekezdése értelmében „adomány": nemcsak nemcsak a készpénzben történő közvetlen kifizetés, hanem „bármely egyéb olyan ügylet, amely gazdasági előnyt jelent az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára, kivéve a tagok hozzájárulásait; Ide tartozhatnak a harmadik felek közötti olyan tranzakciók, amelyek mentesítenek egy európai politikai pártot vagy alapítványt olyan kifizetések alól, amelyeket egyébként maga az európai politikai párt vagy alapítvány nyújtott volna.

Egyszeri adományok

 • Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 20. cikkének (4) bekezdése értelmében az európai politikai pártoknak és az európai politikai alapítványoknak haladéktalanul be kell számolniuk a Hatóságnak azon egyszeri adományokról, amelyek meghaladják az 12 000 EUR-t.

 • A Hatóság eseti alapon értékeli, hogy az egy adományozótól származó több kifizetés is egyszeri adománynak minősül-e.

  • Ez különösen akkor fordulhat elő, ha az adományozóval egyetlen adományozásra irányuló előzetes megállapodás jött létre, de a kifizetésre több részletben került sor.

  • Az ugyanazon adományozótól származó külön spontán kifizetések esetében a Hatóság ezeket a kifizetéseket általában nem tekinti olyan egyszeri adománynak, amely azonnali bejelentést igényel, mivel a halmozott összeg meghaladja az 12 000 EUR-t (az éves elszámolási folyamat során teljesítendő rendszeres jelentéstételi követelmények sérelme nélkül).

Az adományok eredete - "Ismerje meg adományozóját"

 • Különösen az alábbi forrásokból származó befizetések óvatlan elfogadásának megelőzése:

  • állami hatóságok, vagy olyan szervezetek, amelyek felett az ilyen hatóságok meghatározó befolyást gyakorolhatnak (ezt a rendelet 20. cikke (5) bekezdésének c) pontja tiltja, jogsértés esetén szankcióval sújtható), vagy

  • harmadik országbeli források (ezt a rendelet 20. cikke (5) bekezdésének d) pontja tiltja, jogsértés esetén szankcióval sújtható).
 • Az európai politikai pártokat és az európai politikai alapítványokat arra ösztönzik, hogy egy adomány elfogadása előtt szerezzenek megbízható és pontos információkat az adományozókról, többek között különösen az alábbiak tekintetében:

  • lakóhely vagy székhely szerinti ország, és

  • jogi személy esetén azt is fel kell tüntetni, hogy kik ellenőrzik a szervezetet (pl. alapító okiratok, alapszabály stb. alapján).
 • Ezeknek az információknak szerepelniük kell a Hatóság megfelelő jelentéstételi sablonjában, valamint 12 000 EUR-t meghaladó adományok esetén az azonnali jelentésben.

Adományok – hozzárendelés

 • Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 20. cikkének (4) bekezdése értelmében a Hatóságnak bejelentett és az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok által az N+1. évben kapott adományokat az utóbbiak csak nagyon különleges körülmények között rendelhetik hozzá az N. évhez.
 • Ahhoz, hogy a Hatóság elfogadja az N. évhez történő hozzárendelést, az európai politikai pártoknak és európai politikai alapítványoknak olyan dokumentumokat kell benyújtaniuk, amelyek igazolják, hogy a szóban forgó adomány kifizetését az adományozó már az N+1. év előtt vállalta, és hogy végrehajtható megállapodás született arról, hogy az adomány kifizetésére az N. évben kerül sor.
 • Ezeket a dokumentumokat, pl. adományozási megállapodást vagy az annak alapjául szolgáló szerződéses megállapodást, egyoldalú kötelezettségvállalást, fizetési megbízást, ezzel kapcsolatos tájékoztatást, például levélben és/vagy e-mailben, számlát stb. már az N. évben meg kell küldeni a Hatóságnak, még akkor is, ha az adományozótól még nem érkezett kifizetés.

Tényleges adományozó

 • Az adományok jogszerűségének az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 20. cikke szerinti értékelésekor a Hatóságnak ellenőriznie kell és meg kell határoznia az adományozó pontos kilétét, amennyiben egynél több személy vagy szervezet vesz részt az adomány folyósításában.

 • Ez lehet a helyzet például akkor, amikor egy vállalatcsoporton belül egy jogi személy közvetlen kapcsolatban áll az európai politikai párttal/európai politikai alapítvánnyal, ám a kifizetést az ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó másik jogalany teljesíti.

 • Ilyen helyzetben a Hatóság a „tényleges adományozó" fogalmából kiindulva azt fogja értékelni, hogy a kifizetés ténylegesen honnan származik az érintett vállalatcsoporton belül. Ebben az összefüggésben a Hatóság többek között az alábbi tényezőket veszi figyelembe:

  • Melyik jogalany vett részt közvetlenül a kifizetés jogalapjának létrehozásában (pl. a szponzorálási megállapodás megtárgyalása)?

  • Jogosult volt-e ez a jogalany saját mérlegelési jogkörében dönteni a megállapodás tartalmáról és a fizetési módokról?

  • Mi volt a másik érintett szervezet szerepe és felelőssége? Csak pénzforgalmi szolgáltatóként járt el, vagy felelős szerepet játszott az alapul szolgáló megállapodásban?
 • Az adományozási folyamatban részt vevő személyek vagy szervezetek (függetlenül attól, hogy kezdeményező vagy fizető fél) egyike sem lehet olyan helyzetben, amelyet az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 20. cikkének (5) bekezdése tilt.

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.