Hur man ansöker

Ansökan om registrering

Sökande som önskar bli ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse kan ansöka om registrering.

Efter registrering är europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser rättsligt erkända i samtliga medlemsstater och kan ansöka om finansiering från Europeiska unionens allmänna budget.

Ansökan om registrering ska lämnas in till myndigheten.

Ansökan om registrering som europeisk politisk stiftelse måste lämnas in via det europeiska politiska parti till vilket sökanden formellt är knuten.

Ansökan ska åtföljas av

  • handlingar som styrker att sökanden uppfyller villkoren i artikel 3 i förordning nr 1141/2014, inklusive en standardiserad formell förklaring på det formulär som finns i bilagan till förordning nr 1141/2014,
  • partiets eller stiftelsens stadgar, med de upplysningar som krävs enligt artiklarna 4 och 5 i förordning nr 1141/2014, inklusive relevanta bilagor och, i tillämpliga fall, meddelandet från den medlemsstat där den sökande har sitt säte, som det hänvisas till i artikel 15.2 i förordning nr 1141/2014,
  • de handlingar som krävs enligt artiklarna 1 och 2 i kommissionens delegerade förordning 2015/2401 av den 2 oktober 2015 om innehåll och funktionssätt för registret över europeiska politiska partier och stiftelser.

Myndigheten granskar inlämnade ansökningar för att avgöra om sökanden uppfyller villkoren och kraven för registrering.

Ansökningarna skickas till myndigheten med post och även elektroniskt till e-postadressen (no-reply) nedan:

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Skydd av personuppgifter

Myndigheten samlar in och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att den ska kunna utföra sitt uppdrag som unionsorgan (i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser).

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Närmare upplysningar finns nedan:


För mer information, kontakta: