Kaip pateikti prašymą

Prašymas užregistruoti

Pareiškėjai, pageidaujantys tapti Europos politine partija ar Europos politiniu fondu, gali pateikti prašymą užregistruoti.

Užregistruotos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai yra teisiškai pripažįstami visose valstybėse narėse ir gali prašyti finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Prašymas užregistruoti teikiamas Institucijai.

Prašymas užregistruoti Europos fondą teikiamas tik per Europos politinę partiją, su kuria pareiškėjas yra oficialiai susijęs.

Kartu su prašymu pateikiami:

  • dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas tenkina Reglamento Nr. 1141/2014 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, įskaitant standartinę oficialią deklaraciją, pateikiamą naudojant Reglamento Nr. 1141/2014 priede nustatytą formą;
  • partijos arba fondo statutas, į kurį įtraukiamos nuostatos, reikalaujamos Reglamento Nr. 1141/2014 4 ir 5 straipsniuose, įskaitant atitinkamus priedus ir, kai taikytina, valstybės narės, kurioje yra būstinė, pažymą, nurodytą Reglamento Nr. 1141/2014 15 straipsnio 2 dalyje;
  • dokumentai, kurių reikalaujama pagal 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2015/2401 dėl Europos politinių partijų ir fondų registro turinio ir veikimo 1 ir 2 straipsnius.

Institucija išnagrinės pateiktą prašymą ir nustatys, ar pareiškėjas tenkina registravimo sąlygas ir reikalavimus.

Prašymai Institucijai turėtų būti siunčiami paštu, taip pat elektroniniu būdu toliau nurodytu e. pašto adresu, iš kurio nesiunčiami atsakymai:

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Asmens duomenų apsauga

Institucija renka ir tvarko asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai būtina jos, kaip Sąjungos organo, užduotims (nustatytoms 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo) vykdyti.

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Išsamesnės informacijos rasite toliau pateikiamuose dokumentuose:

Dėl papildomų klausimų kreipkitės į: