Kuidas taotleda

Registreerimistaotlus

Need, kes soovivad saada Euroopa tasandi erakonnaks või Euroopa tasandi poliitiliseks sihtasutuseks, võivad taotleda registreerimist.

Kui Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on registreeritud, tunnustatakse seda õiguslikult kõigis liikmesriikides ning ta saab taotleda raha Euroopa Liidu üldeelarvest.

Registreerimiseks esitatakse ametile taotlus.

Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena registreerimise taotluse saab esitada üksnes see Euroopa tasandi erakond, millega taotluse esitaja on ametlikult seotud.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

  • dokumendid, mis tõendavad, et taotleja täidab määruse nr 1141/2014 artiklis 3 sätestatud tingimusi, sealhulgas standarddeklaratsioon määruse nr 1141/2014 lisas toodud vormis;
  • erakonna või sihtasutuse põhikiri, mis sisaldab määruse nr 1141/2014 artiklites 4 ja 5 ettenähtud sätteid, sealhulgas asjakohaseid lisasid ning asjakohasel juhul määruse nr 1141/2014 artikli 15 lõikes 2 osutatud asukohaliikmesriigi kinnitust;
  • dokumendid, mis on ette nähtud komisjoni 2. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määruse 2015/2401 Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste registri sisu ja toimimise kohta artiklitega 1 ja 2.

Kui taotlus on esitatud, vaatab amet selle läbi, et teha kindlaks, kas taotleja vastab registreerimise tingimustele ja nõuetele.

Taotlused tuleb saata ametile postiga ja ka elektrooniliselt allpool toodud e-posti aadressil.

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
Isikuandmete kaitse

Amet kogub ja töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik tema kui liidu asutuse ülesannete täitmiseks (mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist).

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas reeglite ja nõuetega, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Täpsemat teavet leiab järgmistest dokumentidest: