Kako se prijaviti

Vloga za registracijo

Interesenti, ki želijo postati evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, lahko posredujejo vlogo za registracijo.

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije so po registraciji pravno priznane v vseh državah članicah in lahko zaprosijo za sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije.

Vloga za registracijo se vloži pri organu.

Vloga za registracijo kot evropska politična fundacija se vloži le prek evropske politične stranke, s katero je vlagatelj formalno povezan.

Vlogi se priložijo:

  • dokazila, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe št. 1141/2014, vključno s standardno uradno izjavo v obliki, določeni v prilogi k tej uredbi;
  • statute stranke ali fundacije, ki vsebujejo določbe iz členov 4 in 5 Uredbe št. 1141/2014, vključno z ustreznimi prilogami in po potrebi izjavo matične države članice v skladu s členom 15(2) Uredbe št. 1141/2014;
  • dokumente iz členov 1 in 2 Delegirane uredbe Komisije 2015/2401 z dne 2. oktobra 2015 o vsebini in delovanju registra evropskih političnih strank in fundacij.

Organ pregleda oddano vlogo ter odloči, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje in zahteve za registracijo.

Vloge je treba organu posredovati po pošti in na spodaj navedeni elektronski naslov, s katerega ne boste prejeli odgovora:

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France


Varstvo osebnih podatkov

Organ zbira in obdeluje osebne podatke le v obsegu, potrebnem za izvajanje nalog, ki jih ima kot organ EU (in ki so določene v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014 z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij).

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami in zahtevami Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Podrobnejše informacije so na voljo v spodnji dokumentaciji:

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: