Kako se prijaviti

Zahtjev za registraciju

Interesenti koji žele postati europska politička stranka ili europska politička zaklada mogu podnijeti zahtjev za registraciju.

Nakon registracije europske političke stranke i europske političke zaklade pravno su priznate u svim državama članicama i mogu se prijaviti za financiranje iz općeg proračuna Europske unije.

Zahtjev za registraciju podnosi se Tijelu.

Zahtjev za registraciju europske političke zaklade podnosi se samo putem europske političke stranke kojoj je podnositelj zahtjeva formalno pridružen.

Uz zahtjev treba priložiti:

  • dokumente koji dokazuju da podnositelj ispunjava uvjete propisane člankom 3. Uredbe br. 1141/2014, uključujući tipiziranu službenu izjavu u obliku utvrđenom u Prilogu Uredbi br. 1141/2014;
  • statut stranke ili zaklade koji sadrži odredbe iz članaka 4. i 5. Uredbe br. 1141/2014, uključujući relevantne priloge, a prema potrebi i izjavu države članice sjedišta iz članka 15. stavka 2. Uredbe br. 1141/2014;
  • dokumente iz članaka 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije 2015/2401 od 2. listopada 2015. o sadržaju i funkcioniranju Registra europskih političkih stranaka i zaklada.

Nakon što se zahtjev podnese, Tijelo će ga razmotriti kako bi utvrdilo ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za registraciju.

Tijelo zahtjeve prima poštom, a također i elektroničkim putem na dolje navedenu adresu s koje se ne šalju odgovori (no-reply):

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Za dodatna pitanje obratite se:
Zaštita osobnih podataka

Tijelo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih zadaća u svojstvu tijela Europske unije (pravila i propisi utvrđeni su u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada).

Svi osobni podaci obrađuju se u skladu s odredbama i zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Detaljnije informacije dostupne su u sljedećoj dokumentaciji: