Начин на кандидатстване

Заявление за регистрация

Желаещите да получат статут на европейска политическа партия или на европейска политическа фондация могат да подадат заявление за регистрация.

След регистрацията им европейските политически партии и европейските политически фондации се ползват с признат статут във всички държави членки и могат да кандидатстват за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз.

Заявлението за регистрация се подава до Органа.

Заявлението за регистрация на европейска политическа фондация се подава само чрез европейската политическа партия, с която заявителят е официално свързан.

Към заявлението се прилагат:

  • документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията по член 3 от Регламент № 1141/2014, включително официална декларация по образец, утвърден в приложението към Регламент № 1141/2014;
  • устава на партията или на фондацията, съдържащ разпоредбите, изисквани по членове 4 и 5 от Регламент № 1141/2014, включително съответните приложения и, по целесъобразност, удостоверението от държавата членка на седалището по член 15, параграф 2 от Регламент № 1141/2014;
  • документите, изисквани по членове 1 и 2 на Делегиран регламент 2015/2401 на Комисията от 2 октомври 2015 година относно съдържанието и функционирането на регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации.

Органът разглежда подадените заявления, като проверява дали заявителят отговаря на условията и изискванията за регистрация.

Заявленията се изпращат до Органа по пощата или по електронен път на долупосочената автоматична електронна пощенска кутия, непозволяваща на получателя да отговаря.

Орган за европейските политически партии и фондации
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Защита на личните данни

Органът събира и обработва лична информация само доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите задачи като орган на Съюза (които са определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации).

Всички лични данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

За по-подробна информация, моля, направете справка с долупосочената документация:

При допълнителни въпроси се обърнете към: