Jak podat žádost

Žádost o registraci

Žadatelé, kteří se chtějí stát evropskou politickou stranou nebo evropskou politickou nadací, mohou požádat o registraci.

Zaregistrované evropské politické strany a evropské politické nadace jsou právně uznány ve všech členských státech a mohou žádat o financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Žádost se podává úřadu.

Žádost o registraci evropské politické nadace se podává pouze prostřednictvím evropské politické strany, k níž je žadatel formálně přidružen.

K žádosti se přiloží:

  • doklady prokazující, že žadatel splňuje podmínky uvedené v článku 3 nařízení č. 1141/2014, včetně standardního formálního prohlášení v podobě uvedené v příloze k tomuto nařízení;
  • stanovy strany nebo nadace obsahující ustanovení požadovaná podle článků 4 a 5 nařízení č. 1141/2014, včetně příslušných příloh, a případně prohlášení členského státu sídla podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 1141/2014;
  • dokumenty požadované podle článků 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací.

Úřad podanou žádost posoudí a určí, zda žadatel splňuje podmínky a požadavky pro registraci.

Žádosti se úřadu zasílají poštou a také elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu (no-reply).

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France
Ochrana osobních údajů

Úřad shromažďuje a zpracovává osobní informace pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů jakožto subjektu Unie (které jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací).

Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech:


S dalšími dotazy se prosím obraťte na: