Dovanos ir įnašai

Sąrašuose informuojama apie dovanas ir įnašus (apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 114/2014), kuriuos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai yra faktiškai priėmę konkrečiais nurodytais baziniais metais. Tačiau juose nėra pateikiamos tik Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų gautinos sumos (t. y. teisės į išmokas). Todėl, jei vėlesniu etapu bus atliktas gautiną sumą atitinkantis mokėjimas, atitinkamos lentelės bus atnaujintos Institucijai patikrinus, kuriems metams turi būti priskirta išmoka. Šiuo metu Institucija papildomai tikrina žvaigždute (*) pažymėtas dovanas. Išsamesnė informacija pateikiama šios interneto svetainės paaiškinimų skyriuje.

Apie dovanas, gautas iki 2018 finansinių metų, skelbia Europos Parlamentas