Europos kampanijų veiksmų planas

Europos kampanijų veiksmų planas

Reglamento 21 straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms, bet ne Europos politiniams fondams

Draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti kitas politines partijas ar kandidatus pagal Reglamento 22 straipsnį ir toliau taikomas šalia Reglamento 21 straipsnio. Institucija primena pirmiau išdėstytus atitikties 22 straipsniui įvertinimo kriterijus.

Tuo pačiu metu Reglamento 21 straipsnyje raginama, kad Europos politinės partijos pačios vykdytų Europos Parlamento rinkimų kampanijas - jos turi atitikti Sąjungos vertybes ir papildyti jas sudarančių partijų kampanijas, tačiau ne su jomis sutapti..

Tai apsakyti ir apie atvejus, kai pagrindinis Europos politinės partijos kandidatas tam tikroje ES valstybėje narėje taip pat yra kandidatas rinkimuose į Europos Parlamentą. Taigi Europos politinės partijos turi teisę finansiškai prisidėti prie kampanijų, rengiamų artėjant rinkimams į Europos Parlamentą, taip pat ir tais atvejais, kai pagrindinis Europos politinės partijos kandidatas kartu yra ir tam tikros valstybės narės rinkimų sąraše, jei jos atitinka Reglamento 22 straipsnio 1 dalį, kaip nurodyta toliau.

Atsižvelgiant į tai, Institucija primena penkis pagrindinius principus, taikomus Europos politinių partijų kampanijoms, rengiamoms artėjant Europos Parlamento rinkimams (2018 m. nustatytus kartu su Europos Parlamento Finansų generaliniu direktoratu):
 • aprėptis - tarpvalstybinė (t. y. apimamos kelios valstybės narės),
 • turinys - pagrindinis dėmesys skiriamas Europai aktualiems klausimams,
 • nuosavybė - atsakomybė tenka Europos politinei partijai,
 • autorystė - Europos politinės partijos matomumas,
 • atitiktis nacionalinei teisei.
Kad būtų lengviau praktiškai įgyvendinti šiuos pagrindinius principus ir sustiprinti jų atitikties užtikrinimą, Institucija parengė Europos kampanijos veiksmų plano (E-CAP) priemonę, kuri padeda Europos politinėms planuoti savo kampanijas atsižvelgiant į taikomas taisykles ir principus. Svarbios su atitiktimi susijusios rizikos mažinimo priemonės apima, pavyzdžiui, dalyvavimą pagrindinio kandidato („Spitzenkandidat/-in") veikloje ir aiškų Europos politinės partijos matomumą.

Nors dėl Europos kampanijos veiksmų gali vykti keitimasis informacija su nacionalinėmis valdžios institucijomis, nacionalinių valdžios institucijų atliekami nacionalinių partijų ar kandidatų vertinimai - pvz., kuriuose padaroma išvada, kad bendras Europos politinių partijų bendros veiklos finansavimas gali būti laikomas atitinkamų partijų arba kandidatų pajamomis pagal nacionalinę politinių partijų finansavimo teisę - nedaro poveikio Institucijos vertinimui pagal Reglamento 22 straipsnio 1 dalį. Institucija atitinkamai palaiko ryšį su valstybėmis narėmis, kad būtų palengvintas darnus Reglamento ir nacionalinių įstatymų, kaip dviejų viena kitą papildančių reglamentavimo sistemų lygių, taikymas.

Pagrindiniai Europos politinių partijų kandidatai (vok. Spitzenkandidaten) kaip riziką mažinantys subjektai

 • Tai, kad Europos politinė partija paskiria pagrindinį (-ę) kandidatą (-ę) Europos Parlamento rinkimuose (vok. Spitzenkandidat/in) ir kad šis (ši) kandidatas (-ė) dalyvauja tos Europos politinės partijos veikloje, yra pagrindinis veiksnys, lemiantis atitinkamos Europos politinės partijos kampanijos europinį pobūdį. Todėl pagrindiniai kandidatai sumažina pažeidimų riziką visos Europos politinės partijos kampanijos ir atskiros veiklos, kurioje jie dalyvauja, metu, jei jie pristatomi kaip pagrindiniai Europos lygmens kandidatai ir vykdo politinį visos Europos Sąjungos projektą.

 • Kalbant konkrečiau, Europos politinės partijos paskirti ir pristatyti pagrindiniai kandidatai Europos Parlamento rinkimų kampanijoje sumažina riziką, kad bus pažeista Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalis. Kadangi Europos politinių partijų kampanijos per rinkimus į Europos Parlamentą yra tarpvalstybinio pobūdžio, šis pažeidimų rizikos mažinimo veiksnys pasireiškia ir valstybėje narėje, kurioje pagrindiniai kandidatai dalyvauja rinkimuose į Europos Parlamentą tuo pačiu metu nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, jei jie pristatomi kaip pagrindiniai Europos politinių partijų kandidatai ir vykdo politinį visos Europos Sąjungos projektą.

 • Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 21 straipsnio 1 dalį pagrindinius kandidatus gali skirti tik Europos politinė partija. Pirmiau nurodytas rizikos mažinimo veiksnys taikomas tik nuo momento, kai kandidatas paskiriamas pagrindiniu, ir tik jį paskyrusiai Europos politinei partijai.

Bendradarbiavimu grindžiamos Europos politinių partijų kampanijos

Pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 bendradarbiavimu grindžiamos Europos kampanijos, kuriose dalyvautų įvairios Europos politinės partijos, pačios savaime nėra draudžiamos, tačiau jos neturi apimti nei įvairių dalyvaujančių Europos politinių partijų finansavimo, nei jų tapatybės ar sprendimų priėmimo procesų. Kalbant konkrečiau, bendradarbiavimu grindžiamoms Europos politinių partijų kampanijoms taikomi šie apribojimai:

veiklos finansavimas šiomis aplinkybėmis būtų analizuojamas remiantis minėto reglamento 22 straipsnio 1 dalimi.

Todėl Institucija bendros veiklos su nacionalinėmis partijomis klausimu turės vertinti, ar viena Europos politinė partija teikė tiesioginį ar netiesioginį finansavimą kitai partijai. Netiesioginis finansavimas vertinamas pagal toliau nurodytus kriterijus, kurie išsamiau paaiškinti pirmiau:
 • nuoseklus kiekvienos dalyvaujančios Europos politinės partijos matomumas;
 • kiekvienos dalyvaujančios Europos politinės partijos atsakomybės už veiklą mastas;
 • bendro finansavimo dalis turi realistiškai koreliuoti su bendru kiekvienos dalyvaujančios Europos politinės partijos dalyvavimo mastu.
Europos Parlamento rinkimų kampanijas, apibrėžtas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 21 straipsnio 1 dalyje, kaip dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose formą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 3 straipsnio 1 dalies d punktą, vykdo Europos politinės partijos, o ne bendradarbiavimo platformos, kurios jas slepia ar dengia. Tai taip pat reiškia, kad bet kurios Europos politinės partijos valdymo organai negali įsipareigoti, kad kampanijos strategijos ar kampanijos veiklos įgyvendinimo tikslais jiems vadovautų kitos Europos politinės partijos valdymo organai arba sprendimus priimantys subjektai, nepriklausantys jokiai Europos politinei partijai. Turi būti atskiros teisės aktais nustatytos sprendimų priėmimo procedūros ir negali būti bendro (kampanijos) sprendimų priėmimo perdavimo iš vienos partijos kitai ar išorės platformai.

Todėl Institucijos Europos kampanijos veiksmų plano (E-CAP) gairės (žr. pirmiau) ir dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose tikrinimas ir toliau taikomi atskirai ir turi parodyti, kad kiekviena Europos politinė partija, dalyvaujanti bendradarbiavimu grindžiamoje kampanijoje, turi pakankamą sprendimų priėmimo autonomiškumą.

Ši informacija neturi poveikio Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno atliekamam vertinimui, kuris priklauso jo kompetencijai.

Europos lygmens kampanijos – vaizdinės ir teminės rizikos mažinimo priemonės

 • Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus apribojimus ir nedarydama poveikio konkretaus E-CAP laikymosi vertinimui, Institucija atkreipia dėmesį į šiuos su logotipais susijusius rizikos mažinimo veiksnius:

  • aiškiai matomi Europos politinių partijų logotipai;

  • tarpvalstybinę reikšmę turinčios temos, kurios išliktų tokios pačios kampanijos metu įvairiose valstybėse narės;
 • pirmiau minėtu rizikos mažinimo faktoriumi, susijusiu su pagrindiniais kandidatais, galima remtis tik tuo atveju, jei kandidatą pagrindiniu paskyrė pati Europos politinė partija, o ne vien partija narė, ir jei vykdomos tos Europos politinės partijos kampanijos visose valstybėse narėse;

 • neatitikties rizika yra didelė tada, kai nacionalinis kandidatas nurodomas šalia Europos politinės partijos ir nacionalinės partijos logotipų, jei skelbime nacionalinės partijos logotipui ir nacionaliniam kandidatui kartu tektų gerokai daugiau vietos nei Europos politinės partijos pavadinimui ir jos logotipui (todėl nacionalinės partijos ir kandidatai galėtų atrodyti esą pagrindinė šio pobūdžio kampanijos varomoji jėga ir taip kiltų abejonių, ar laikomasi atsakomybės už kampaniją kriterijaus).

Nuomonės formuotojai kaip kampanijų priemonė

Pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas) nėra draudžiama kampanijos metu pasitelkti nuomonės formuotojus. Vis dėlto Institucija norėtų atkreipti dėmesį į bendrąjį principą, pagal kurį Europos politinės partijos užsakomosiomis paslaugomis negali apeiti pačioms Europos politinėms partijoms taikomų taisyklių. Kalbant konkrečiau, nuomonės formuotojų ar kitų paslaugų teikėjų, veikiančių pagal jų sutartinius santykius su Europos politine partija, elgesys priskirtinas pačiai Europos politinei partijai.

Tai visų pirma reiškia, kad Europos politinė partija turėtų atkreipti nuomonės formuotojų dėmesį į šiuos dalykus:
 • reikalavimą visos kampanijos metu paisyti Sąjungos vertybių ir laikytis taikytinų taisyklių, taip pat ir nacionalinių (žr. pirmiau paskelbtą 2023 m. gegužės 25 d. raštą dėl E-CAP). Tai visų pirma reiškia, kad turi būti laikomasi nacionalinės žiniasklaidos teisės aktų ir, kol įsigalios naujasis reglamentas dėl politinės reklamos, nacionalinių taisyklių dėl politinės reklamos;

 • reikalavimą visos kompanijos metu nepažeisti asmens duomenų apsaugos taisyklių, be kita ko, atsižvelgiant į Reglamento 10a straipsnį. Tai visų pirma reiškia, kad draudžiama skleisti sintetines sankaitas ar kitų formų pavogtus asmens duomenis ir jais remtis;

 • atitinkamais atvejais draudimą finansuoti, kaip numatyta Reglamento 22 straipsnio 1 dalyje, ir su bendra veikla susijusios rizikos mažinimo principus (žr. pirmiau paskelbtą raštą dėl E-CAP ir bendrąsias gaires). Tai visų pirma reiškia, kad Europos politinė partija gali paslaugų teikėjams mokėti už nuomonės formavimo veiklą tik tuo atveju, jei tai nėra netiesioginis kitos partijos, visų pirma nacionalinės partijos, finansavimas;

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.