Europos kampanijų veiksmų planas

Europos kampanijų veiksmų planas

Reglamento 21 straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms, bet ne Europos politiniams fondams

Draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti kitas politines partijas ar kandidatus pagal Reglamento 22 straipsnį ir toliau taikomas šalia Reglamento 21 straipsnio. Institucija primena pirmiau išdėstytus atitikties 22 straipsniui įvertinimo kriterijus.

Tuo pačiu metu Reglamento 21 straipsnyje raginama, kad Europos politinės partijos pačios vykdytų Europos Parlamento rinkimų kampanijas - jos turi atitikti Sąjungos vertybes ir papildyti jas sudarančių partijų kampanijas, tačiau ne su jomis sutapti..

Tai apsakyti ir apie atvejus, kai pagrindinis Europos politinės partijos kandidatas tam tikroje ES valstybėje narėje taip pat yra kandidatas rinkimuose į Europos Parlamentą. Taigi Europos politinės partijos turi teisę finansiškai prisidėti prie kampanijų, rengiamų artėjant rinkimams į Europos Parlamentą, taip pat ir tais atvejais, kai pagrindinis Europos politinės partijos kandidatas kartu yra ir tam tikros valstybės narės rinkimų sąraše, jei jos atitinka Reglamento 22 straipsnio 1 dalį, kaip nurodyta toliau.

Atsižvelgiant į tai, Institucija primena penkis pagrindinius principus, taikomus Europos politinių partijų kampanijoms, rengiamoms artėjant Europos Parlamento rinkimams (2018 m. nustatytus kartu su Europos Parlamento Finansų generaliniu direktoratu):
 • aprėptis - tarpvalstybinė (t. y. apimamos kelios valstybės narės),
 • turinys - pagrindinis dėmesys skiriamas Europai aktualiems klausimams,
 • nuosavybė - atsakomybė tenka Europos politinei partijai,
 • autorystė - Europos politinės partijos matomumas,
 • atitiktis nacionalinei teisei.
Kad būtų lengviau praktiškai įgyvendinti šiuos pagrindinius principus ir sustiprinti jų atitikties užtikrinimą, Institucija parengė Europos kampanijos veiksmų plano (E-CAP) priemonę, kuri padeda Europos politinėms planuoti savo kampanijas atsižvelgiant į taikomas taisykles ir principus. Svarbios su atitiktimi susijusios rizikos mažinimo priemonės apima, pavyzdžiui, dalyvavimą pagrindinio kandidato („Spitzenkandidat/-in") veikloje ir aiškų Europos politinės partijos matomumą.

Nors dėl Europos kampanijos veiksmų gali vykti keitimasis informacija su nacionalinėmis valdžios institucijomis, nacionalinių valdžios institucijų atliekami nacionalinių partijų ar kandidatų vertinimai - pvz., kuriuose padaroma išvada, kad bendras Europos politinių partijų bendros veiklos finansavimas gali būti laikomas atitinkamų partijų arba kandidatų pajamomis pagal nacionalinę politinių partijų finansavimo teisę - nedaro poveikio Institucijos vertinimui pagal Reglamento 22 straipsnio 1 dalį. Institucija atitinkamai palaiko ryšį su valstybėmis narėmis, kad būtų palengvintas darnus Reglamento ir nacionalinių įstatymų, kaip dviejų viena kitą papildančių reglamentavimo sistemų lygių, taikymas.

Lead candidates ('Spitzenkandidaten') of European political parties as risk mitigators

 • The designation by a European political party of a lead candidate for the European elections ('Spitzenkandidat/-in'), as well as their participation in activities of the European political party concerned, are a key driver of the European nature of the campaign of the European political party concerned. 'Spitzenkandidaten' therefore mitigate compliance risks for the campaign of the European political party overall, as well as for individual activities in their presence, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • More particularly, 'Spitzenkandidaten' designated and presented as such by a European political party for its campaign to the European elections are reducing compliance risks in light of Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Due to the transnational nature of the European elections campaigns of European political parties, this compliance risk reduction effect applies also in the Member State where 'Spitzenkandidaten' are simultaneously on a national or regional ballot for election to the European Parliament, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • In light of Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, 'Spitzenkandidaten' can only be those designated by a European political party. The above risk mitigation effects only apply as of the time of such designation, and only in relation to the designating European political party.

Bendradarbiavimu grindžiamos Europos politinių partijų kampanijos

Pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 bendradarbiavimu grindžiamos Europos kampanijos, kuriose dalyvautų įvairios Europos politinės partijos, pačios savaime nėra draudžiamos, tačiau jos neturi apimti nei įvairių dalyvaujančių Europos politinių partijų finansavimo, nei jų tapatybės ar sprendimų priėmimo procesų. Konkrečiau kalbant, bendradarbiavimu grindžiamoms Europos politinių partijų kampanijoms taikomi šie apribojimai:

veiklos finansavimas šiomis aplinkybėmis būtų analizuojamas remiantis minėto reglamento 22 straipsnio 1 dalimi, kaip galima pagrįstai numatyti.

Todėl Institucija bendros veiklos su nacionalinėmis partijomis klausimu turės vertinti, ar viena Europos politinė partija teikė tiesioginį ar netiesioginį finansavimą kitai partijai. Netiesioginis finansavimas vertinamas pagal toliau nurodytus kriterijus, kurie išsamiau paaiškinti pirmiau:
 • nuoseklus kiekvienos dalyvaujančios Europos politinės partijos matomumas;
 • kiekvienos dalyvaujančios Europos politinės partijos atsakomybės už veiklą mastas;
 • bendro finansavimo dalis turi realistiškai koreliuoti su bendru kiekvienos dalyvaujančios Europos politinės partijos dalyvavimo mastu.
Europos Parlamento rinkimų kampanijas, apibrėžtas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 21 straipsnio 1 dalyje, kaip dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose formą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 3 straipsnio 1 dalies d punktą, vykdo Europos politinės partijos, o ne bendradarbiavimo platformos, kurios jas slepia ar dengia. Tai taip pat reiškia, kad bet kurios Europos politinės partijos valdymo organai negali įsipareigoti, kad kampanijos strategijos ar kampanijos veiklos įgyvendinimo tikslais jiems vadovautų kitos Europos politinės partijos valdymo organai arba sprendimus priimantys subjektai, nepriklausantys jokiai Europos politinei partijai. Turi būti atskiros teisės aktais nustatytos sprendimų priėmimo procedūros ir negali būti bendro (kampanijos) sprendimų priėmimo perdavimo iš vienos partijos kitai ar išorės platformai.

Todėl Institucijos Europos kampanijos veiksmų plano (E-CAP) gairės (žr. pirmiau) ir dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose tikrinimas ir toliau taikomi atskirai ir turi parodyti, kad kiekviena Europos politinė partija, dalyvaujanti bendradarbiavimu grindžiamoje kampanijoje, turi pakankamą sprendimų priėmimo autonomiškumą.

Ši informacija neturi poveikio Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno atliekamam vertinimui, kuris priklauso jo kompetencijai.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (the "Regulation"). The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.

European campaigns – visual and thematic risk mitigators

 • Subject to the above-mentioned constraints, and without prejudice to the assessment of concrete E-CAP, the Authority points out the following risk mitigating factors in relation to logos:

  • Logo of European political parties prominently visible

  • Topics of cross-border relevance, which would remain the same in campaigning activities across multiple Member States.
 • The risk mitigator "lead candidate" ("Spitzenkandidat/-in") recalled above can only be relied on in relation to a candidate that is nominated as such by the European political party itself, not merely by a member party, and campaigns for the European political party across Member States.

 • Compliance risks are high as regards a national candidate display alongside the European political parties and national party logos, if national logo and national candidate combined would take substantially more space on the display than the presence of the European political party and its logo on the same display (and consequently, national parties and candidates might appear as the main driver of this form of campaigning, thus casting doubt over compliance with the campaign ownership criterion).