Teisinis pagrindas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, EURATOMAS) Nr. 1141/2014 2014 m. spalio 22 d. dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo.

Reglamento Nr. 1141/2014 6 straipsnio 1 dalimi įsteigiama Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija. Institucija turi teisinį subjektiškumą. Ji yra nepriklausoma ir vykdo savo funkcijas visapusiškai laikydamasi Reglamento Nr. 1141/2014.

Institucija priima sprendimus dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registravimo ir išregistravimo laikydamasi Reglamente Nr. 1141/2014 nustatytos tvarkos ir sąlygų. Be to, Institucija reguliariai tikrina, ar užregistruotos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai toliau laikosi Reglamente Nr. 1141/2014 nustatytų registracijos sąlygų ir valdymo nuostatų.

Institucija valdo Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registrą.

Institucija taip pat tikrina, ar Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai laikosi tam tikrų Reglamente Nr. 1141/2014 nustatytų įpareigojimų, įskaitant įpareigojimus, susijusius su dovanomis, įnašais ir lėšų iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ar bet kurio kito šaltinio naudojimu.

Europos politinių partijų lėšos nenaudojamos kitoms politinėms partijoms, visų pirma nacionalinėms partijoms arba kandidatams, tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti.

Europos politinių fondų lėšos nenaudojamos kitu tikslu nei jų užduotims finansuoti ir išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su jų statute išdėstytais tikslais, apmokėti. Minėtos lėšos visų pirma nenaudojamos rinkimams, politinėms partijoms ar kandidatams arba kitiems fondams tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti.

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų lėšos nenaudojamos referendumo kampanijoms finansuoti.

Savo sprendimuose Institucija visapusiškai atsižvelgia į pagrindinę teisę į asociacijų laisvę ir į būtinybę užtikrinti politinių partijų pliuralizmą Europoje.

Institucijai atstovauja jos direktorius, Institucijos vardu priimantis visus jos sprendimus.

Viešieji pirkimai

Institucijos sutartys - reguliariai atnaujinamos.

Asmens duomenų apsauga

Institucija renka ir tvarko asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai būtina jos, kaip Sąjungos organo, užduotims (nustatytoms 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo) vykdyti.

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Išsamesnės informacijos rasite toliau pateikiamuose dokumentuose: