Tiesioginio ir netiesioginio finansavimo draudimai

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

· Netiesioginiu finansavimu laikomi tie atvejai, kai nacionalinė politinė partija arba kandidatas gauna finansinės naudos, inter alia, išvengdamas išlaidų, kurias ji būtų patyrusi, net jei lėšos nėra tiesiogiai pervedamos" (MENL/Parlamentas, T-829/16; ADDE/Parlamentas, T-48/17).

· Siekdama įvertinti, ar esama netiesioginio finansavimo, Institucija remiasi įvairiais elementais, pavyzdžiui, elementais, susijusiais su finansuojamos priemonės turiniu, taip pat geografiniais ir laiko elementais (žr. MENL/Parlamentas, T-829/16; ADDE/Parlamentas, T-48/17).

· Norint įrodyti netiesioginį finansavimą, pakanka remtis „pakankamai konkrečių, tikslių ir sutampančių įrodymų visuma" (ACRE/Parlamentas, T-107/19).

Bendra veikla

 • Bendra Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir nacionalinio lygmens partnerių veikla pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 per se nedraudžiama. Pažymėtina, kad bendravimas su publika, kurią nacionalinis partneris įtraukia į Europos politinės partijos ar fondo veiklą, gali tapti veiksminga priemone dėmesiui į Europos politiką ir politikos klausimus atkreipti. Nežiūrint į tai, visais atvejais turi būti paisoma Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio nuostatų dėl draudimo finansuoti.


 • Kai veiklą kartu organizuoja Europos ir kita, visų pirma nacionalinė, politinė partija, pernelyg didelė finansavimo dalis, kurią šiai veiklai skiria Europos politinė partija, gali prilygti netiesioginiam finansavimui, draudžiamam pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalį.


 • Kai veiklą kartu organizuoja Europos politinis fondas ir kita politinė partija arba kitas fondas, pernelyg didelė finansavimo dalis, kurią šiai veiklai skiria Europos politinis fondas, gali prilygti netiesioginiam finansavimui, draudžiamam pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 2 dalį.


 • Siekiant įvertinti, ar galimai susiduriama su netiesioginio nacionalinės partijos ar fondo finansavimo atveju, apibrėžtu pagal šias nuostatas, būtina atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz.:

  • nuoseklų Europos politinės partijos / fondo matomumą;

  • Europos politinės partijos ar fondo atsakomybės už veiklą mastą, palyginti su nacionalinio lygmens partijos ar fondo atsakomybės mastu. Vertinant pastarąjį veiksnį, svarbu atsižvelgti į bendrą veiklos kontekstą, apimtį, turinį, tikslus ir tikslinę grupę (-es), motyvaciją bei potencialų veiklos indėlį į nacionalinės partijos sėkmę per nacionalinius rinkimus (taip pat žr. bylos T-829/16, MENL / Parlamentas, 83 ir kt. punktus);


  • bendro finansavimo dalį, tenkančią Europos politinei partijai / fondui, kuri turi realistiškai koreliuoti su bendru Europos politinės partijos / fondo dalyvavimo mastu, palyginti su nacionalinio lygmens partijos dalyvavimo konkrečioje veikloje mastu (taip pat žr. bylos T-829/16, MENL / Parlamentas, 89 punktą).

Kandidatas

 • Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalyje reikalaujama kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar kandidatui Europos politinė partija yra suteikusi tiesioginį ar netiesioginį finansavimą.

 • Siekiant nustatyti, ar asmuo yra laikomas kandidatu, taikomi šie kriterijai:

  • tai, ar esama pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo Europos politinės partijos, kurios narys jis yra, veiklos metu kandidatuoja rinkimuose, ypač atsižvelgiant į viešus pareiškimus ir į kandidatų skyrimo procesą partijoje ir (arba) atitinkamoje valstybėje narėje; ir

  • laiko tarpas tarp veiklos, kurioje tas asmuo dalyvauja, ir rinkimų.
 • Asmenys, kurie anksčiau kandidatavo į renkamas pareigas (nepriklausomai nuo to, ar jie buvo faktiškai išrinkti), porinkiminės veiklos tikslais nebelaikomi kandidatais, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalyje, nebent, remiantis pirmiau nurodytais kriterijais, tuo metu jie būtų kandidatai kitai kadencijai arba kandidatuotų į kitas renkamas pareigas.

 • Primename, kad Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalis gali būti taikoma dėl kitų priežasčių, net ir tuomet, kai niekas nekandidatuoja tuo metu, kai vykdoma veikla, pvz., dėl to, kad vykdant kurios nors Europos politinės partijos finansuojamą veiklą (jau) išrinktas kandidatas, priklausantis partijai narei, suteikia matomumo tai partijai narei ir skleidžia turinį apie ją Europos politinės partijos sąskaita (šiuo klausimu žr. pirmiau pateikiamas gaires dėl bendros veiklos).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.