Õiguslik taust

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, EURATOM) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

Määruse nr 1141/2014 artikli 6 lõikega 1 asutatakse Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet. Amet on juriidiline isik. Amet tegutseb sõltumatult ja järgib oma ülesannete täitmisel täielikult määrust 1141/2014.

Amet võtab vastu otsuseid Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimise ja registrist kustutamise kohta kooskõlas määruses nr 1141/2014 sätestatud korra ja tingimustega. Lisaks kontrollib amet korrapäraselt, kas registreeritud Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused täidavad määruses nr 1141/2014 sätestatud registreerimistingimusi ja sätteid juhtimise kohta.

Amet peab Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registrit.

Amet kontrollib ka seda, kas Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused täidavad mitmesuguseid määruses (EL) nr 1141/2014 sätestatud kohustusi, sealhulgas kohustusi, mis on seotud annetuste, toetuste ja Euroopa Liidu üldeelarvest või muust allikast saadavate rahaliste vahendite kasutamisega.

Euroopa tasandi erakondadele eraldatavat raha ei või kasutada muude erakondade, eelkõige liikmesriikide erakondade või kandidaatide otseseks või kaudseks rahastamiseks.

Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele eraldatavat raha ei või kasutada muuks otstarbeks kui nende ülesannete rahastamiseks ning põhikirjas seatud eesmärkidega otseselt seotud kulude katmiseks. Iseäranis ei kasutata seda raha valimiste, erakondade või kandidaatide või teiste sihtasutuste otseseks või kaudseks rahastamiseks.

Samuti ei või Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele eraldatavat raha kasutada referendumikampaaniate rahastamiseks.

Oma otsustes võtab amet täiel määral arvesse ühinemisvabaduse põhiõigust ja vajadust tagada Euroopas erakondade mitmekesisus.

Ametit esindab direktor, kes teeb ameti nimel kõik otsused.

Riigihanked

Ametilepingud - ajakohastatakse regulaarselt.

Isikuandmete kaitse

Amet kogub ja töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik tema kui liidu asutuse ülesannete täitmiseks (mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist).

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas reeglite ja nõuetega, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Täpsemat teavet leiab järgmistest dokumentidest: