Pravni okvir

UREDBA (EU, EURATOM) št. 1141/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije je ustanovljen na podlagi člena 6(1) Uredbe št. 1141/2014. Organ je pravna oseba. Je neodvisen in svoje naloge opravlja povsem v skladu z Uredbo št. 1141/2014.

Organ odloča o registraciji evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij in njihovem izbrisu iz registra v skladu s postopki in pogoji, določenimi v tej uredbi. Organ prav tako redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še vedno izpolnjujejo registracijske pogoje in upravne določbe iz Uredbe št. 1141/2014.

Organ upravlja register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

Organ preverja tudi, ali evropske politične stranke in evropske politične fundacije izpolnjujejo številne obveznosti, določene v Uredbi št. 1141/2014, vključno z obveznostmi glede donacij, prispevkov in porabe finančnih sredstev iz splošnega proračuna Evropske unije ali katerega koli drugega vira.

Sredstva za financiranje evropskih političnih strank se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno financiranje drugih političnih strank, zlasti nacionalnih strank ali njihovih kandidatov.

Sredstva, ki jih prejmejo evropske politične fundacije, se smejo porabiti izključno za financiranje njihovih nalog in odhodkov, neposredno povezanih s cilji, navedenimi v njihovih statutih. V nobenem primeru se ne smejo porabiti za neposredno ali posredno financiranje volitev, političnih strank, kandidatov ali drugih fundacij.

Sredstva za financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij se ne smejo porabiti za financiranje referendumskih kampanj.

Organ pri svojih odločitvah v celoti upošteva temeljno pravico do svobode združevanja in potrebo po zagotavljanju pluralizma političnih strank v Evropi.

Organ zastopa njegov direktor, ki sprejema vse odločitve v imenu organa.

Javna naročila

Pogodbe organa - predmet rednih posodobitev.

Varstvo osebnih podatkov

Organ zbira in obdeluje osebne podatke le v obsegu, potrebnem za izvajanje nalog, ki jih ima kot organ EU (in ki so določene v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014 z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij).

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami in zahtevami Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Podrobnejše informacije so na voljo v spodnji dokumentaciji: