Pravni kontekst

UREDBA (EU, EURATOM) br. 1141/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe br. 1141/2014 osniva se Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade. Tijelo ima pravnu osobnost. Tijelo je neovisno i svoje dužnosti u potpunosti obavlja u skladu s Uredbom br. 1141/2014.

Tijelo odlučuje o registraciji i brisanju iz Registra europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima Uredbom br. 1141/2014. Osim toga, Tijelo redovito provjerava pridržavaju li se registrirane europske političke stranke i europske političke zaklade i dalje uvjeta za registraciju i odredbi o upravljanju utvrđenih Uredbom br. 1141/2014.

Tijelo vodi Registar europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada.

Tijelo također provjerava poštuju li europske političke stranke i europske političke zaklade niz obveza utvrđenih u Uredbi br. 1141/2014, uključujući obveze koje se odnose na donacije, doprinose i korištenje sredstava iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora.

Sredstva koja primaju europske političke stranke ne smiju se koristiti za izravno ili neizravno financiranje ostalih političkih stranaka, osobito nacionalnih stranaka ili kandidata.

Sredstva koja primaju europske političke zaklade ne smiju se koristiti u bilo koje druge svrhe osim za financiranje njihovih zadataka i podmirivanje rashoda izravno vezanih za ciljeve određene njihovim statutima. Osobito se ne smiju koristiti za izravno ili neizravno financiranje izbora, političkih stranaka ili kandidata ili drugih zaklada.

Sredstva koja primaju europske političke stranke i europske političke zaklade ne smiju se koristiti za financiranje kampanja za referendume.

Tijelo u svojim odlukama posvećuje punu pozornost temeljnom pravu na slobodu udruživanja i potrebi osiguravanja pluralizma političkih stranaka u Europi.

Tijelo predstavlja direktor koji donosi sve odluke Tijela u njegovo ime.

Javna nabava

Ugovori Uprave - podložni redovitom ažuriranju.

Zaštita osobnih podataka

Tijelo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih zadaća u svojstvu tijela Europske unije (pravila i propisi utvrđeni su u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada).

Svi osobni podaci obrađuju se u skladu s odredbama i zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Detaljnije informacije dostupne su u sljedećoj dokumentaciji: